รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]
กระบวนวิชาที่รับผิดชอบ
หมายเลขโทรศัพท์ : -
E-Mail : -
ผลงานทางวิชาการ :
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
ประวัติการทำงาน :
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์