บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

กฤษณ์พชร โสมณวัตร
อาจารย์ ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
กระบวนวิชาที่รับผิดชอบ
-บรรยายในกระบวนวิชากฎหมายกับโลกสมัยใหม่ (176100)
-บรรยายในกระบวนวิชานิติปรัชญา (177300)
-บรรยายในกระบวนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ (177142)
-บรรยายในกระบวนวิชานิติจริยศาสตร์ (177301)
หมายเลขโทรศัพท์ : 0857221339
E-Mail : kitpatchara.s@cmu.ac.th
ผลงานทางวิชาการ :
1. วิทยานิพนธ์

กฤษณฺ์พชร โสมณวัตร. (2562). การประกอบสร้างอำนาจตุลาการในสังคมไทยสมัยใหม่. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

กฤษณ์พชร โสมณวัตร. (2555). นิติสำนึกต่อโทษจำคุกของพลเมืองผู้ดื้อแพ่งต่อกฎหมาย: ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

2.งานวิจัย

ทรงพันธ์ ตันตระกูล และคณะ. (2555). การพัฒนาระบบประกันสังคมสำหรับแรงงานต่างด้าวและแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ. งานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม. (นักวิจัยร่วมโครงการ)

สมชาย ปรีชาศิลปกุล และคณะ. (2557). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย. งานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. (นักวิจัยร่วมโครงการ)

สมชาย ปรีชาศิลปกุล และคณะ. (2561). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ การเมืองเชิงตุลาการและศาลรัฐธรรมนูญไทย. งานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. (นักวิจัยร่วมโครงการ)

สายชล สัตยานุรักษ์ และคณะ. (2561). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ วิธีวิทยาและองค์ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์และวัฒนธรรมจากผลงานของนักมนุษยศาสตร์ นักมานุษยวิทยา และนักรัฐศาสตร์ไทย. งานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). (นักวิจัยร่วมโครงการ)

กฤษณ์พชร โสมณวัตร. (2561). โครงการทางปรัชญาแห่งวัฒนธรรมมนุษย์นิยมของ สุวรรณา สถาอานันท์. งานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). (สัญญาเลขที่ RDG58H0024)

กฤษณ์พชร โสมณวัตร. (2561). ความเป็นการเมืองของมนุษย์ และวัฒนธรรม: รูปลักษณ์ทางวิชาการของชัยวัฒน์ สถาอานันท์. งานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). (สัญญาเลขที่ RDG58H0024)

กฤษณ์พชร โสมณวัตร. (2561). วิจักษ์วิจารณ์มนุษย์นิยมเชิงโครงสร้างของนพพร ประชากุล. งานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). (สัญญาเลขที่ RDG58H0024)

2.การประชุมวิชาการ

กฤษณ์พชร โสมณวัตร. “ระบบกฎหมาย/ระบบตุลาการในยุคปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. 2434-2454”. การประชุมมนุษยศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ 8. วันที่ 27-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมอิเอมเพรส เชียงใหม่.

กฤษณ์พชร โสมณวัตร. “กฎหมายการชุมนุมในที่สาธารณะกับสังคมญี่ปุ่น”. การประชุมญี่ปุ่นศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 8. วันที่ 18-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

กฤษณ์พชร โสมณวัตร. “สัจบทในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ”. การประชุมวิชาการนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1. วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่.

Somanawat, Kitpatchara. “Power of Thai Judge Identity”. Searching for the Real Law in Society: Law and Society International Conference. On January 10-11, 2015 at Kantary Hill Chiang Mai Thailand.

Somanawat, Kitpatchara. “Cultural Politics of Thai Judge”. Thai Studies Conference. On December 12-13, 2015 at ASAFAS Kyoto University Japan.

Somanawat, Kitpatchara. “Constructing Identity of Thai Judge: Virtue, Status, and Power”. Asian Law and Society Association Conference. On September 22-23, 2016 at National University of Singapore.

Somanawat, Kitpatchara. “Thai Lawyer and Literature: Blurring Boundary between Law and Humanity”. Thailand in Comparative Perspective Symposium. On September 26-27, 2015 at Sydney University Australia.

3.บทความวิชาการ

ไพสิฐ พาณิชยกุล และกฤษณ์พชร โสมณวัตร. (2554). “สถานการณ์ความไม่เป็นธรรมภายใต้ระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร” ใน การปฏิรูประบบการเกษตรกรรม. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการปฏิรูป.

กฤษณ์พชร โสมณวัตร. (2555). “นิติสำนึกของพลเมืองผู้ขัดขืนกฎหมายเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”. นิติสังคมศาสตร์ 5(1). หน้า 65-120.

กฤษณ์พชร โสมณวัตร. (2557). “อำนาจแห่งอัตลักษณ์ตุลาการ”. นิติสังคมศาสตร์ 7(1) . หน้า 77-118.

กฤษณ์พชร โสมณวัตร. (2557). “กฎหมายการชุมนุมในที่สาธารณะกับสังคมญี่ปุ่น”. นิติสังคมศาสตร์ 7(2) . หน้า 129-173.

กฤษณ์พชร โสมณวัตร. (2558). “นักกฎหมายในวรรณกรรมไทยหัวก้าวหน้า”. มนุษยศาสตร์สาร 16(2) . หน้า 68-111.

กฤษณ์พชร โสมณวัตร. (2558). “การก่อรูปของอำนาจปัญญาชนนักกฎหมายไทย”. ชุมทางอินโดจีน 7(2). หน้า 5-21.

กฤษณ์พชร โสมณวัตร. (2559). “ระบบกฎหมาย/ระบบตุลาการ ในยุคปฏิรุปกฎหมาย พ.ศง 2434-2454” ใน อรรถจักร์ สัตยานุรัก์ (บรรณาธิการ). มนุษยศาสตร์ที่แปรเปลี่ยนในโลกที่เปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: สยามปริทรรศ์. หน้า 119-144.

กฤษณ์พชร โสมณวัตร. (2559). “วรรณกรรมศึกษาตุลาการ: โลกทัศน์ตุลาการในพี่น้องคารามาซอฟ”. นิติสังคมศาสตร์ 9(1). หน้า 232-278.

กฤษณ์พชร โสมณวัตร. (2560). “ยุติธรรมสมานฉันท์โดยชุมชนในคดีข่มขืน”. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 23(2). หน้า 53-89.

Somanawat, Kitpatchara. (2018). “Constructing the Identity of the Thai Judge: Virtue, Status, and Power”. Asian Journal of Law and Society, 5(1), 91-110.

4.เสวนาสาธารณะ
เสวนาวิชาการเรื่อง “เมื่อตุลาการเป็นใหญ่ในแผ่นดิน” ณ ห้อง LB1201 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ในวันที่ 22 เมษายน 2559

เสวนาวิชการเรื่อง “รัฐธรรมนูญพันลึก” ที่ห้อง LB1201 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
เสวนาวิชาการเรื่อง “Literature/World/ Liberty - โลกใบนี้/ วรรณกรรม/ เสรีภาพ” ณ ร้านหนังสือ Book Re: public วันที่ 10 มีนาคม 2561

เสวนาวิชาการเรื่อง “Free and fair election โรดแมปสู่ประชาธิปไตย” ณ ร้านหนังสือ Book Re: public วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น

เสวนาวิชาการเรื่อง “กระเบนราหู-เสียง (คน) ชายขอบ” ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย MAIIAM วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 19.00 น.
ความสนใจทางวิชาการ :
ประวัติศาสตร์ความคิดทางกฎหมาย, ทฤษฎีร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และกฎหมาย, กฎหมายกับวรรณกรรม, กฎหมายกับนโยบายทางเศรษฐศาสตร์การเมือง, และปัญจุบันกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกกับระบบกฎหมาย
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
วิทยานิพนธ์ได้รับทุนองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (USAID) พ.ศ. 2554 โครงการ “Student Fellowships: Raising Awareness”

วิทยานิพนธ์ได้รับรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน จากสถาบันสัญญาธรรมศักดอ์ เพื่อประชาธิปไตย พ.ศ. 2556
ประวัติการทำงาน :
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2557-2562

-บรรยายในกระบวนวิชา กฎหมายกับโลกสมัยใหม่, นิติปรัชญา, กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, กฎหมายกับสังคม, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, กฎหมายแรงงานขั้นสูง และกฎหมายรัฐธรรมนูญ

-กรรมการหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2559-2561

-อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต พ.ศ. 2559-2561

-อาจารย์ผู้ดูและวิชาเรียนรู้ผ่านกิจกรรม หมวดกิจกรรม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พ.ศ. 2561

-ผู้บรรรยายในโครงการบริการวิชาการอบรมกฎหมายสำหรับผู้ช่วยทนายความ ร่วมกับ คณะกรรมการช่วยเหลือและกู้ภัยนานาชาติ (International Rescue Committee), มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation) และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2562-2561
ประวัติการศึกษา :
- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ