บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

สุธินีถ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์ ดร.สุธินีถ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
[CV Thai] [CV Eng]
กระบวนวิชาที่รับผิดชอบ
หมายเลขโทรศัพท์ :
E-Mail : suthinee.p@cmu.ac.th
ผลงานทางวิชาการ :
ความสนใจทางวิชาการ :
- กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)
- กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crime)
- กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา (Criminal Law and Procedure)
- กฎหมายเปรียบเทียบ (Comparative Law)
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
- ทุน UM High Potential Scholarship from Maastricht University, the Netherlands เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
- ทุนรัฐบาลไทย (the Royal Thai government scholarship) เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมหาวิทยาลัย จัดโดยสภาทนายความ
ประวัติการทำงาน :
- สำนักมาตรฐานวินัย และสำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ. (Office of the Civil Service Commission)
ประวัติการศึกษา :
- Advanced Master of Laws (LL.M.) in Intellectual Property Law & Knowledge Management, Maastricht University, the Netherlands
- Master of Laws (LL.M.), Duke University, U.S.A.
- เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา (Barrister-at-Law, Thailand)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ (ใบอนุญาตทนายความ), Lawyers Council of Thailand
- นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Bachelor of Laws, 1st Class Honours)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ