บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

พรชัย วิสุทธิศักดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]
กระบวนวิชาที่รับผิดชอบ
หมายเลขโทรศัพท์ : -
E-Mail : pornchai_wisuttisak@yahoo.com
ผลงานทางวิชาการ :
งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลต่างประเทศ

-  Wisuttisak, P. and Binh, N. B., 2010, Government Report on ASEAN Competition Law ( Project report for training on government officers)- Funded by Vietnam Ministry of Justice, Government

วารสารระดับนานาชาติ

-  Wisuttisak, P., Australian Free Trade Agreement /Antidumping Clauses: Fair trade or Anticompetitive Provision,(2010), Global Trade and Customs Journal, Vol 5. Issue 1

-  Wisuttisak, P., Regulation and competition issues in Thai electricity sector, (2012) Energy policy, Vol 44 , Issue, 185–198

-  Wisuttisak, P., Liberalisatioin of Thai Energy sector: a consideration of competition law and sectoral regulation , (2012), Journal of World Energy Law & Business, Vol 5, Issue 1, 60-77.

-  Wisuttisak, P., & Rahim M M., (2013), Corporate Social Responsibility–Oriented Compliances and SMEs Access to Global Market: Evidence from Bangladesh, Journal of Asia-Pacific Business, Vol 14, Issue 1, 58-83


วารสารระดับชาติ

-  Wisuttisak, P., Thailand and Australia Free Trade Agreement (TAFTA): The advantage pace of foreign investment of both countries, (2009), Thailand Law Journal, Vol 12, issue 2


ผลงานทางวิชาการอื่นประเภทผลงานเสนอที่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ

-  Wisuttisak, P., The Regulatory Framework of Thai Electricity Sector (Paper presented at the 3rd Annual Competition and Regulation in Network Industries Conference, Brussels, Belgium, 2010)

-  Wisuttisak, P., Competition law and sectoral regulation on Thai energy sector: A review and the forward development plan (Paper presented at the Reviewing of the Global Experience with Economic Regulation, New Delhi, 2011)

-  Wisuttisak, P., The ASEAN competition policy guidelines and its compatibility with ASEAN member countries competition law (Paper presented at the 3rd Biennial Conference of Asian Society of International Law (AsianSIL), Beijing, 2011)

-  Wisuttisak, P., The rise of PPPs and big government in ASEAN utility infrastructure market: the consideration on the ASEAN market governance under competition law and policy (Paper presented at the New Approaches to Building Markets in Asia, Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapore, 2011)

-  Wisuttisak, P., Ineffective Competition law: A Case from Thailand (Paper presented at the Asian Competition Forum Annual Conference: Establishing Sound Competition Cultures in Asia, Hong Kong, 2011)

-  Wisuttisak, P. & Binh N. B., ASEAN Competition Law and Policy: Toward Trade Liberalization and Regional Market Integration (Paper Presented at ICIRD 2012 International Conference, Chiangmai, Thailand 2012)

ความสนใจทางวิชาการ :
- กฎหมายการแข่งขันทางการค้า - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ กำกับดูแลกิจการสาธารณูปโภค - กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ - กฎหมายเศรษฐกิจ
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อพัฒนาบุคลากรสารวิชาการอาจารย์(ผู้สอน) ประเภทบุคคลภายนอกตามความต้องการของคณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายการค้าและภาษี (Doctor of Philosophy in Business Law and Taxation) University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
ประวัติการทำงาน :
- พนักงานฝ่ายกำกับกิจการ ธนาคาร United Overseas Bank (UOB) พ.ศ. 2549 - พนักงานช่วยวิจัย International Development of Law Organisation, Asia pacific region, Sydney Office http://www.idlo.int/ พ.ศ. 2550 - อาจารย์พิเศษ วิชาธุรกิจและกฎหมาย University of New South Wales, School of business Law and Taxation, พ.ศ. 2554 - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา :
- Doctor of Philosophy in Business Law and Taxation, University of New South Wales, Australia - Masters of Commercial Law, Macquarie University, Australia - Bachelor of Political Science, Major in Politics and Government, Thammasat University
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ