บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

อุษณีย์ เอมศิรานันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์
[CV Thai | Eng]
กระบวนวิชาที่รับผิดชอบ
- กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง
- กฎหมายปกครอง
หมายเลขโทรศัพท์ : -
E-Mail : usanee.aimsiranun@gmail.com
ผลงานทางวิชาการ :
งานวิจัย

- วิทยานิพนธ์ปริญญาโท (ภาษาฝรั่งเศส) : Horizontal Effects of European Directives

- วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก (ภาษาฝรั่งเศส) : European Citizenship and Welfare State

- นักวิจัยร่วม “โครงการจัดทำแผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 2 (ปี พ.ศ. 2556-2560)” โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

- นักวิจัยร่วม“ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย” โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนจากศาลรัฐธรรมนูญ

- หัวหน้าโครงการ “โครงการข้อมูลกฎหมายของประเทศเวียดนามและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศเวียดนาม” โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความสนใจทางวิชาการ :
- กฎหมายสหภาพยุโรป
- กฎหมายอาเซียน
- กฎหมายระหว่างประเทศ
- กฎหมายปกครอง
- ภาษาฝรั่งเศสด้านกฎหมาย
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
-ทุนรัฐบาล ก.พ. ไทยพัฒน์ ไปศึกษาสาขานิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติการทำงาน :
ประวัติการศึกษา :
- Doctorat en Droit public (nouveau régime), Université de Strasbourg, France
ปริญญาเอก สาขากฎหมายสหภาพยุโรป มหาวิทยาลัยสตราสบรูก ประเทศฝรั่งเศส

- Master II Droit de l’Union européenne (mention assez bien), Université de Strasbourg, France
ปริญญาโท สาขากฎหมายสหภาพยุโรป มหาวิทยาลัยสตราสบรูก ประเทศฝรั่งเศส

- Licence de Droit (mention bien), Université de Tours, France
ปริญญาตรี สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยตูร์ ประเทศฝรั่งเศส

- มัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- Diplôme de Droit comparé, Faculté internationale de droit comparé, Strasbourg, France
อบรมหลักสูตรกฎหมายเปรียบเทียบ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ