รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

พลอยแก้ว โปราณานนท์
อาจารย์ ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติศาสตร์
กระบวนวิชาที่รับผิดชอบ
-
หมายเลขโทรศัพท์ : -
E-Mail : ploykaew.porananond@gmail.com
ผลงานทางวิชาการ :
ผลงานทางวิชาการอื่นประเภทผลงานเสนอที่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ

- Porananond, Ploykaew, Resolving Regional Conflict the ASEAN Way through Extraterritoriality (Asian Competition Forum 9th Annual Conference, Hong Kong 2013)

- Porananond, Ploykaew, The Role of Competition in ASEAN Regional Economic Integration (International Colloquium: Competition Challenges in the Next Decade, Católica Porto, Portugal 2014)
ความสนใจทางวิชาการ :
- กฎหมายการแข่งขันทางการค้าในระดับภูมิภาค
- กฎหมายการแข่งขันทางการค้าในประเทศกำลังพัฒนา
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
-
ประวัติการทำงาน :
-
ประวัติการศึกษา :
- PhD in Law, University of Glasgow, UK
- Master 2 Droit International et Comparé, Université Toulouse 1, France
- Master 1 Droit International, Européen, et Comparé, Université Toulouse 1, France
- Licence de Droit, Université Grenoble 2, France