บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
หัวหน้าสำนักวิชานิติศาสตร์
หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]
กระบวนวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับปริญญาตรี
- HUMAN RIGHTS LAW
- CYBER LAW
- RIGHT AND DUTY IN DIGITAL AGE
- ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

ระดับปริญญาโท
- INTERNET LAWS
- ADVANCE HUMAN RIGHTS LAW
- ECONOMIC PUBLIC LAWS

หมายเลขโทรศัพท์ : 053 – 942917 ต่อ 205
E-Mail : tossacurta10@yahoo.com
ผลงานทางวิชาการ :
ดูรายละเอียดได้ที่ [CV]
ความสนใจทางวิชาการ :
-สิทธิมนุษยชน
-กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต การรักษาความมั่นคงไซเบอร์ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
-การระงับข้อพิพาททางเลือก
-กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
-
ประวัติการทำงาน :
2550 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547 ผู้ช่วยวิจัย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการศึกษา :
2560 Doctor in Law, PhD Program: Law and Political Science, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona
2550 นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขากฎหมายระหว่างประเทศ
2546 นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ