บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

Alexandre Nikolaevich Chitov
รองศาสตราจารย์ ดร.Alexandre Nikolaevich Chitov
[CV]
กระบวนวิชาที่รับผิดชอบ
- Chinese Law
- Human Rights Law
- International Environmental Law
- Information Technology Law
- Comparative Criminal Law
หมายเลขโทรศัพท์ : -
E-Mail : shytov@yahoo.com
ผลงานทางวิชาการ :
ความสนใจทางวิชาการ :

เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
ประวัติการทำงาน :
ประวัติการศึกษา :
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ