บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

สุธาสินี สุภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี สุภา
หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
[CV]
กระบวนวิชาที่รับผิดชอบ
- กฎหมายทั่วไป

• กฎหมายพาณิชย์ 2
• กฎหมายสิทธิมนุษยชน
• กฎหมายประกันภัย
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 114
E-Mail : maysupa@hotmail.com
ผลงานทางวิชาการ :
วิทยานิพนธ์เรื่องความรับผิดและความคุ้มกันของผู้ประนอมข้อพิพาทในข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ
- เอกสารประกอบการสอนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
- เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ
- เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายลักษณะประกันภัย
ความสนใจทางวิชาการ
ความสนใจทางวิชาการ :
- กฎหมายพาณิชย์
- กฎหมายสิทธิมนุษยชน
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
- ทุนการศึกษาสำหรับผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รางวัลเรียนดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- รางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรจากโรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย
ประวัติการทำงาน :
- พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พ.ศ. 2544 - 2546: อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
- พ.ศ. 2543 - 2544: ผู้ช่วยวิจัยอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสอนภาษาไทยสำหรับนักศึกษากฎหมายชาวต่างชาติ
- พ.ศ. 2542 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและนิติกรประจำบริษัทอัครโยธิน จำกัด
ประวัติการศึกษา :
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มัธยมปลาย โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย เชียงใหม่
- มัธยมต้น โรงเรียนเรยีนาเชลี วิทยาลัย เชียงใหม่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ