บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
[CV]
กระบวนวิชาที่รับผิดชอบ
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- การให้คำปรึกษาแก่ลูกความต่างชาติ
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942917 ต่อ 201
E-Mail : chainarong.l@cmu.ac.th
ผลงานทางวิชาการ :
- วิทยานิพนธ์เรื่อง “ มาตรการฟื้นฟูลูกหนี้กิจการขนาดเล็กภายใต้กฎหมายล้มละลายไทย ” ปี พ.ศ. 2542
- โครงการความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการปรับโครงสร้างการผลิต จังหวัดตาก โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย

ชุมชนนำร่องด้านการระงับข้อพิพาท จังหวัดลำพูน กันยายน 2549

-เอกสารประกอบการอบรมความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก 2546

-เอกสารประกอบคำบรรยายวิชากฎหมายพาณิชย์ 1

(ห้างหุ้นส่วนบริษัท ฯลฯ)

-เอกสารประกอบคำบรรยายวิชากฎหมายล้มละลาย

-เอกสารประกอบการคำบรรยายวิชากฎหมายเบื้องต้น

-โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง "กระบวนการคุ้มครองสิทธิของประชาชน กรณีหน่วยงานของรัฐกระทำการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย"

- What Fundamental Lawyering Skills do Law Students of Chiang Mai University Need to Improve Their Legal Practice Ability? (ดร. ปิติพงษ์ ยอดมงคล ผู้เขียนร่วม) นำเสนอในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ (Proceeding) 11th Annual SEAAIR Conference: University Social Responsibility: Pathways to Excellence, November 2-4 2011, Chiang Mai, Thailand.

- Interview Questions Design for Knowledge Capturing of Lawyering Skills; Factual Investigation Skill (ดร. ปิติพงษ์ ยอดมงคล ผู้เขียนร่วม)[/b] นำเสนอในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ (Proceeding) The 6th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Application (SKIMA), September 8-12 2012, Chengdu university, The Republic of China.

- Mediation Game: When the Conflict can be Fun to Learn, Journal of International Education Studies, Vol.5, Issue 9

ความสนใจทางวิชาการ :
- กฎหมายธุรกิจ เช่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตลอดจนกฎหมายล้มละลาย กฎหมายฟื้นฟูกิจการ กฎหมายคุ้มครองเด็ก

- การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพนักกฎหมายสำหรับนักศึกษากฎหมายไทย

- การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนิติศาสตร์
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
- รางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยขน์ ด้านการพัฒนาสังคม งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2557
- รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" สาขาอาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา ประจำปี 2561 วันที่ 24 มกราคม 2561

ประวัติการทำงาน :
- พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พ.ศ. 2537 - 2539: นิติกร ฝ่ายหนี้สินและหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2545: ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัทกรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด
ประวัติการศึกษา :
- พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พ.ศ. 2547: ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 57 ปี
- พ.ศ. 2542: นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2539: ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- พ.ศ. 2536: นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ