นายวิสูตร ลิ่วเกียรติ

เลขานุการคณะนิติศาสตร์
wisoot.l@cmu.ac.th


นางวรันธร วังเวียง

นางวรันธร วังเวียง

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
waruntorn.w@cmu.ac.th
053 942911

นาย พงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์

นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
pongpipat.c@cmu.ac.th
053 942912

นางพรรณพิมล เทียบประทานพร อภิญญาวัชรกุล

นางพรรณพิมล เทียบประทานพร อภิญญาวัชรกุล

นักจัดการงานทั่วไป
panpimon.t@cmu.ac.th
053 942911

นายสวัสดิ์ กุระนัย

นายสวัสดิ์ กุระนัย

นักจัดการงานทั่วไป
sawat.k@cmu.ac.th
053 942925

นางสาวขนัชภรณ์วลัย การสมดี

นางสาวขนัชภรณ์วลัย การสมดี

นักจัดการงานทั่วไป
nantaphak.ka@cmu.ac.th
053 942930

นายโสภาค พิชวงค์

นายโสภาค พิชวงค์

พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
sopak.p@cmu.ac.th
053 942925

นายวีรยุทธ บุญมาปะ

นายวีรยุทธ บุญมาปะ

พนักงานช่าง
weerayut.b@cmu.ac.th
053 942925

นายสุรพันธ์ ตันหลวงกาศ

นายสุรพันธ์ ตันหลวงกาศ

นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสารองค์กร)
surapan.tan@cmu.ac.th
053 942911

นายอภิสิทธิ์ การุณยรัต

นายอภิสิทธิ์ การุณยรัต

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
aphisit.k@cmu.ac.th

นายนพรัตน์ อัครจินดา

นายนพรัตน์ อัครจินดา

หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
นักการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
nopparut.akarajinda@cmu.ac.th
053 942935

นางอัมพวรรณ ปัญญารักษา

นางอัมพวรรณ ปัญญารักษา

นักการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ampawan.p@cmu.ac.th
053 942915

นางศรัณย์ธร มีบุญ

นางศรัณย์ธร มีบุญ

นักการเงินและบัญชี
saruntorn.m@cmu.ac.th
053 942913

นางสาวเบญจพร ไชยมงคล

นางสาวเบญจพร ไชยมงคล

นักจัดการงานทั่วไป
benjaporn.chai@cmu.ac.th
053 942913

นายเรืองฤทธิ์ จันระวังยศ

นายเรืองฤทธิ์ จันระวังยศ

นักจัดการงานทั่วไป
rueangrit.c@cmu.ac.th
053 942913

นางสาววีรินทร์ภัทร์ จันทร์ยะ

นางวรินทร์ลดา กันทวี

นักการเงินและบัญชี
yuwatida.janya@cmu.ac.th
053 942935

นางฐิติมา อัครจินดา

นางฐิติมา อัครจินดา

หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
titima.k@cmu.ac.th
053 942916

นางสาวจารุณี สุวรรณรัตน์

นางสาวจารุณี สุวรรณรัตน์

นักจัดการงานทั่วไป
jarunee.s@cmu.ac.th
053 942916

นางสาวสุธีรา ช่อประดิษฐ

นางสาวสุธีรา ช่อประดิษฐ

หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
suteera.c@cmu.ac.th
053 942917

นางสาวมณีเนตร สอนทุ่ง

นางสาวมณีเนตร สอนทุ่ง

นักจัดการงานทั่วไป
maneenet.s@cmu.ac.th
053 942919

นาย กฤษณ ศิริ

นายกฤษณ ศิริ

นักจัดการงานทั่วไป
kritsana.s@cmu.ac.th
053 942918

นายภควัต พรหมชาติ

นายภควัต พรหมชาติ

นักจัดการงานทั่วไป
pakawat.p@cmu.ac.th
053 942919

นางสาวชลธิชา แก้วหล้า

นางสาวชลธิชา แก้วหล้า

นักจัดการงานทั่วไป
chonticha.kaewla@cmu.ac.th
053 942917

นางสาวจันทกานต์ ศิริโก

นางสาวจันทกานต์ ศิริโก

นักจัดการงานทั่วไป
jantakan.s@cmu.ac.th
053 942932

นางสาวธัญธนพร ธรรมมณี

นางสาวธัญธนพร ธรรมมณี

นักจัดการงานทั่วไป
thantanaporn.th@cmu.ac.th
053 942932

นายทินกฤต นุตวงษ์

นายทินกฤต นุตวงษ์

หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป (ด้านวิจัย)
ประสานงานศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
thinnakrit.n@cmu.ac.th
053 942901
053 94290 (FAX)

นางสาว วราลักษณ์ นาคเสน

นางสาววราลักษณ์ นาคเสน

นักจัดการงานทั่วไป (งานวิจัยและบริการวิชาการ)
ผู้ประสานงาน ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
waralak.n@cmu.ac.th
053 942936

นางสาววรรณธิดา สุขอร่าม

นางสาววรรณธิดา สุขอร่าม

นักจัดการงานทั่วไป
ผู้ประสานงาน ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย (ศูนย์ย่อย)
wantida.s@cmu.ac.th
053 942922

นางสาวสิริยาภรณ์ วงศ์จักร์

นางสาวสิริยาภรณ์ วงศ์จักร์

นักจัดการงานทั่วไป (งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร)
siriyaporn.w@cmu.ac.th
053 942920

นางสาวอารียา หวายสันเทียะ

นางสาวอารียา หวายสันเทียะ

นักจัดการงานทั่วไป (ด้านบริการวิชาการหารายได้)
areeya.w@cmu.ac.th
053 942936