บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล
กระบวนวิชาที่รับผิดชอบ
- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
- กฎหมายอาญา 2
- ธรรมนูญศาลยุติธรรม
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 109
E-Mail : pockypuck333@thaimail.com
ผลงานทางวิชาการ :
-
ความสนใจทางวิชาการ :
- กฎหมายอาญา
- กระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
- กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ - กฎหมายอาญา
- กระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
- กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
-
ประวัติการทำงาน :
- พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พ.ศ. 2543 - 2546: พนักงานอาวุโส ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด ( มหาชน)
- พ.ศ. 2541 : เลขานุการกรรมการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติกรรมสัญญา บริษัท สงวนไทย อีซูซุ มอเตอร์สเซลล์ จำกัด
- พ.ศ. 2539: เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญาและ Compliance บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนไทย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2537 - 2538: ผู้ช่วยทนายความ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2536 นิติกร: บริษัท รีเจนท์ เรียลเอสเตท จำกัด
ประวัติการศึกษา :
- พ.ศ. 2543: นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ. 2539: ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ สภาทนายความแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2536: นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ