บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

วสุ สิงหัษฐิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ สิงหัษฐิต
กระบวนวิชาที่รับผิดชอบ
- กฎหมายปกครอง
- กฎหมายแรงงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 104
E-Mail : -
ผลงานทางวิชาการ :
- โครงการความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและการปรับโครงสร้างการผลิต จังหวัดตาก โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- บทความ เรื่อง การควบคุมฝ่ายบริหารโดยศาลปกครอง : กรณีศึกษาการ แปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตีพิมพ์ในวารสารนิติ สังคมศาสตร์ ฉบับที่ 1 ปี 2549 (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์)

- บทความ เรื่อง ความไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องแก้ด้วยกฎหมาย ตีพิมพ์ ในหนังสือพิมพ์มติชน หน้าการเมือง ฉบับวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2549

- บทความ เรื่อง ประกันสังคมในทศวรรษหน้า ตีพิมพ์ในวารสารนิติ สังคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1/2546

- บทความ เรื่อง การนำกฎหมายประกันการว่างงานมาใช้ในประเทศ ไทย ตีพิมพ์ ในวารสารรัฐศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 ก.ค.-ธ.ค. 45
ความสนใจทางวิชาการ :
- กฎหมายปกครอง
- กฎหมายแรงงาน
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
-
ประวัติการทำงาน :
มิถุนายน 2545 – ปัจจุบัน

1. อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นผู้บรรยายในวิชา กฎหมายแรงงาน, กฎหมายปกครอง, กฎหมายลักษณะพยาน นอกจากนี้ยังเคยเป็น ผู้บรรยายในวิชากฎหมายกับสังคม, กฎหมายเบื้องต้นและสัมมนา กฎหมายอาญา

2. อาจารย์พิเศษในวิชากฎหมายแรงงานและการประกันสังคม ของ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2548

3. อาจารย์พิเศษในหลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2548

: กรกฎาคม 2533 – มกราคม 2543

ปฏิบัติงานที่เครือซิเมนต์ไทย
ประวัติการศึกษา :
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิติศาสตรบัณฑิต รามคำแหง

รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ