บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

วาทิศ โสตถิพันธุ์
อาจารย์วาทิศ โสตถิพันธุ์
กระบวนวิชาที่รับผิดชอบ
- กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
- กฎหมายพาณิชย์นาวี
- กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
- กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
- กฎหมายทะเล
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 113
E-Mail : watis.s@cmu.ac.th
ผลงานทางวิชาการ :
- นักวิจัยร่วม “ โครงการศึกษายกร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดการของเสียอันตราย ” โดยสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยงบประมาณสนับสนุนจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กำลังดำเนินโครงการ) ( 2546)
- นักวิจัยร่วม “ โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท กรณีศึกษาพัฒนาต้นแบบชุมชนสมานฉันท์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ” (2546)
- โครงการความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการปรับโครงสร้างการผลิต จังหวัดตาก ดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความสนใจทางวิชาการ :
- กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
- กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
- กฎหมายพาณิชย์นาวี
- การระงับข้อพิพาทนอกศาล
- กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
- กฎหมายอินเตอร์เนตและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
- พ.ศ. 2538 - 2545: นักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พ.ศ. 2532: นักเรียนดีเด่น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
- พ.ศ. 2531: รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง การแข่งขันกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประวัติการทำงาน :
- พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พ.ศ. 2534 - 2538: อาจารย์สอนเปียโน โรงเรียนดนตรีเจียระไน กรุงเทพฯ
ประวัติการศึกษา :
- พ.ศ . 2540: Master of Laws (LL.M.) Dalhousie University, Canada
- พ.ศ. 2539: Master of Laws (LL.M.) Tulane University, USA
- พ.ศ. 2536: นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2532: มัธยมศึกษา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
- พ.ศ. 2526: ประถมศึกษา โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ