บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
รองศาสตราจารย์บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
[CV]
กระบวนวิชาที่รับผิดชอบ
- กฎหมายปกครอง
- กฎหมายเบื้องต้น
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 107
E-Mail : -
ผลงานทางวิชาการ :
-
ความสนใจทางวิชาการ :
- กฎหมายปกครอง
- กฎหมายรัฐธรรมนูญ
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
-
ประวัติการทำงาน :
- พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา :
- พ.ศ. 2539: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ