บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

อัษฎายุทธ ผลภาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ [CV]
กระบวนวิชาที่รับผิดชอบ
- เอกเทศสัญญา 1
- เอกเทศสัญญา 3
- เอกเทศสัญญา 6
- กฎหมายครอบครัว
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เบื้องต้น
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 323
E-Mail : atsadayut.polnpak@cmu.ac.th
ผลงานทางวิชาการ :
- พ.ศ. 2547: การประเมินผลการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ให้หน่วยงานปฏิบัติเพื่อปฏิรูปงานตำรวจเพื่อประชาชน

งานวิชาการ
- พ.ศ. 2546: วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ กฎหมายเกี่ยวกับสตรี ” ให้แก่มูลนิธิผู้หญิง กฎหมายและการพัฒนาชนบท และศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พ.ศ. 2546: วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ กฎหมายเกี่ยวกับสินเชื่อและหลักประกันความเสี่ยง ” ให้แก่สาขาวิชาการเงินการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พ.ศ. 2543 - 2544: วิทยากรบรรยายความรู้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารทางวิชาการ
- พ.ศ. 2546: เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายทรัพย์และทรัพย์สิน “ สรุปสาระสำคัญลักษณะทรัพย์และทรัพย์สิน ”
- พ.ศ. 2545: เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายแรงงาน “ วินัยและการลงโทษทางวินัยแก่ลูกจ้าง ”
- พ.ศ. 2543: เอกสารคำสอนวิชากฎหมายแรงงาน “ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคม ”
- พ.ศ. 2543: เอกสารคำสอนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย “ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ภาค 1 ความทั่วไป ”
- พ.ศ. 2542: เอกสารคำสอนวิชาเอกเทศสัญญา 1 “ สัญญาซื้อขาย : สภาพและลักษณะของสัญญา ”

งานอื่น
- พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน: กรรมการโครงการให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน งานบริการชุมชน สาขาวิชานิติศาสตร์
- พ.ศ. 2547 - 2548: กรรมการและเลขานุการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ( ภาคปกติและภาคพิเศษ)
- พ.ศ. 2546 - 2547: กรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พ.ศ. 2545 - 2548: กรรมการโครงการฝึกอบรบนักวิจัยด้านสตรีศึกษา รุ่นที่ 5
- พ.ศ. 2545 - 2548: กรรมการโครงการฝึกอบรบอาสาสมัครกฎหมายเพื่อผู้หญิง รุ่นที่ 4
- พ.ศ. 2545 กรรมการและเลขานุการการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์
- พ.ศ. 2543 - 2546: กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ( ภาคปกติและภาคพิเศษ)
- พ.ศ. 2542 - 2544: กรรมการโครงการฝึกอบรบอาสาสมัครกฎหมายเพื่อผู้หญิง รุ่นที่ 3
ความสนใจทางวิชาการ :
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
- พ.ศ. 2539 - 2541: รับทุนตามโครงการส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ เพื่อเป็นอาจารย์ ของทบวงมหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน :
- พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ รับผิดชอบหมวดวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- พ.ศ. 2547: อาจารย์ พิเศษ วิชากฎหมายธุรกิจ 1 คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- พ.ศ. 2545 - 2546: อาจารย์พิเศษ วิชากฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- พ.ศ. 2542 - 2543: อาจารย์พิเศษ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประวัติการศึกษา :
- พ.ศ. 2545: ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ. 2541: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พ.ศ. 2537: มัธยมศึกษา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
- พ.ศ. 2531: ประถมศึกษา โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ จ.สิงห์บุรี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ