บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

นัทมน คงเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ
รักษาการแทน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กระบวนวิชาที่รับผิดชอบ
กระบวนวิชาที่รับผิดชอบในระดับปริญญาโท Courses in Graduate Program:
- ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย Legal Research Methodology
- กฎหมายมหาชนขั้นสูง Advanced Public Law
- กฎหมายสิทธิมนุษยชนขั้นสูง Advanced Human Rights Law
- กฎหมายและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Natural Resource and Environment Management Law

กระบวนวิชาที่รับผิดชอบในระดับปริญญาตรี Courses in Under Graduate Program:
- กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง Constitutional and Electoral Laws
- กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม Law and Environment
- กฎหมายทรัพย์สินและที่ดิน Law of Property and Land
- กฎหมายและโลกสมัยใหม่ Law and Modern World
- กฎหมายเบื้องต้น Introduction to Law
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 105
E-Mail : nuthamon.k@cmu.ac.th
ผลงานทางวิชาการ :
ผลงานทางวิชาการ Publication:

- นัทมน คงเจริญ, วิจารณ์หนังสือ “Thai Folktales and the Law” เขียนโดย Dr. Alexander Shytov ใน นิติสังคมศาสตร์ ฉบับ นิตินิเวศน์และเทคโนโลยีเสี่ยงภัย ปีที่ 2 1/2547. Nuthamon Kongcharoen, Book review (Thai) “Thai Folktales and the Law” by Dr. Alexander Shytov,(2004) 2 Law and Social Sciences Journal, Chiang Mai University, Chiang Mai.

- นัทมน คงเจริญ, “ ระหว่างเสรีภาพกับความยุติธรรมในกฎหมายที่ดิน” ใน วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี2543 ฉบับที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2543’ Nuthamon Kongcharoen, “Between Freedom and Justice on Land Law” (Thai), (2001) 2 Journal of Social Sciences, Chiang Mai University, Chiang Mai.

- นัทมน คงเจริญ, บทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิงชนชั้นกลาง (เชียงใหม่: ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543). Nuthamon Kongcharoen, The Middle Class Women’s Role in Public Participation (Thai) (Chiang Mai: Women’s Studies Center, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University, 2000).

- นัทมน คงเจริญ, “สรุปย่อ สาระสำคัญในรัฐธรรมนูญ” ในการอบรมอาสาสมัครกฎหมายเพื่อผู้หญิงรุ่นที่ 3 ณ ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2542. Nuthamon Kongcharoen, “Brief Constitution” (Thai), Women‘s Studies Center, Chiang Mai University, Chiang Mai, November 1999.

- นัทมน คงเจริญ, “กฎหมายว่าด้วยละเมิดและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค” ในการอบรมอาสาสมัครกฎหมายเพื่อผู้ยหญิง รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตุลาคม พ.ศ. 2539. Nuthamon Kongcharoen, “Torts and Consumer Protection law” (Thai), Women‘s Studies Center, Chiang Mai University, Chiang Mai, October 1996.


งานวิจัย Research:

2012 - เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย (โครงการวิจัยร่วม/ กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ/ สนับสนุนงานวิจัยโดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ)

2011 - 2012 โครงการศึกษาพัฒนาการการรับรองและคุ้มครองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (โครงการวิจัยร่วม/ กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ/ สนับสนุนงานวิจัยโดย สกว.). Study Project on Development of Guarantee and Protection of Community Rights under the Thai Constitution of 2007

2009 - “Community Forest Management in Northern Thailand: Struggle in Thai Legal Culture”, University of Victoria, Canada

2006 - “Right to Land for Hill Tribe Peoples in Thailand,” IUPUI, Indiana, the United States

2005 - “Right to Acquire Land Ownership for Non-Citizens,” IUPUI, Indiana, the United States

2003 - คณะผู้วิจัย, “ โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการคุ้มคองสิทธิและเสรีภาพ และการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท กรณีศึกษาพัฒนาต้นแบบชุมชนสมานฉันท์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโครงการของกรมส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม (เมษายน – กันยายน พ.ศ. 2546). Research team, “Conflict Resolution in the Community” (Thai), Department of Rights Protection, Ministry of Justice, Thailand (April – September 2003).

2000 - นัทมน คงเจริญ, “บทบาทของหญิงรากหญ้าในการมีส่วนร่วมทางการเมือง: อดีต ปัจจุบัน อนาคต” โครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. Nuthamon Kongcharoen, “Political Participation of Grass Roots Women: Past, Present, and Future” (Thai), Women‘s Studies Center, Chiang Mai University, Chiang Mai

1999 - Research team, “Thai-UNCAP Poverty Strategies Initiative: Capacity Building and Strategy on Poverty Alleviation” (Thai), Chulalongkorn University, Bangkok


การเสนอผลงานทางวิชาการ Presentation:

May. 2009  “Rebuilding the Environmental Management Rights of Traditional Communities in Thailand”, Carleton University, Ottawa Ontario “Canadian Law & Society Association Conference: 78th Congress of the Humanity and Social Sciences”

May. 2009  “Implementation the Community Rights under Thai Constitution”, University of Victoria, Victoria British Columbia “A Hundred Years of Legal Development in Thailand”

June 2002  “Grassroots Women: Their Public Participation in Northern Thailand”, Sheraton Waikiki, Honolulu Hawaii “Hawaii International Conference on Social Sciences”การอบรมและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ Trainings and Academic Exchange Programs:

Feb 2005  Training “Feminist Legal Theory and Practice”, Asia Pacific Forum on Women, Law and Development

Dec 2004  Training “Gender and Politics”, Asia Pacific Forum on Women, Law and Development

Jan 2004  Study Program on Reproductive Health. Vientiane and Luang Prabang, Laos

Nov 2002  Study Program on Customary Law of Hill Tribe People. Hue, Vietnam

Aug. 2001- Jun. 2002  Visiting scholar at, the Harvard-Yenching Institute, Harvard University, Massachusetts, the United States

Jan. 2001- Feb. 2001  Academic exchange program between the Women’s Studies Center at Bath University, Bath, the United Kingdom

Dec. 1999  Academic exchange program at Sherkat Gah on women’s research and paralegal training, Lahore, Pakistan

Apr. 1999   “Legal Structure and Human Rights: Experience from Northern Thailand” in The International Seminar on Legal Aid, at The National Legal Aid Agency, Ministry of Justice, Hanoi, Vietnam

Oct. 1999  Academic exchange program at Wheaton College, Massachusetts, the United States
ความสนใจทางวิชาการ :
- กฎหมายกับสังคม
- กฎหมายรัฐธรรมนูญ
- กฎหมายว่าด้วยการจัดการที่ดิน
- กฎหมายจารีตประเพณีและการใช้กฎหมายของชุมชน
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
ทุนการศึกษาและรางวัลที่ได้รับ Scholarship:

2011-2012  Chiang Mai University  Ph.D Scholarship
2007-2011  Regional Center for Social Science and Sustainable Development, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University  Ph.D Scholarship
2009  University of Victoria  Research Grant
2001  Harvard-Yenching Institute, Harvard University  Visiting Scholar Fellowship
ประวัติการทำงาน :
1994-curreent   อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Lecturer, Faculty of Law, Chiang Mai University, Thailand

Oct 2002-May 2005  หัวหน้าศูนย์สตรีศึกษา, คณะสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Director, Women’s Studies Center, Chiang Mai University

1998-2002  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์สตรีศึกษา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Assistant Director, Women’s Studies Center, Chiang Mai University

1995-2005  กรรมการโครงการให้บริการทางกฎหมายแก่ประชาชน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Committee, Legal Service for People Program, Chiang Mai University

1995-2001  กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Committee, Journal of Social Sciences, Chiang Mai University

1994-2005  กรรมการโครงการอบรมอาสาสมัครกฎหมายเพื่อผู้หญิง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Committee, Women’s Paralegal Training Program, Women’s Studies Center, Chiang Mai University
ประวัติการศึกษา :
2007-2012  Ph.D., University of Victoria, Victoria,
British Columbia, Canada  Ph.D. in Law
2005–2007  Indiana University School of Law, Indianapolis, Indiana, USA  LL.M.(International Human Rights Law )
1990-1994  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand  นิติศาสตรมหาบัณฑิต
LL.M. (Public Law)
1986-1990  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University, Bangkok Thailand  นิติศาสตรบัณฑิต
LL.B.
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ