บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

ชญามณี พิริยะวณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญามณี พิริยะวณิชย์
กระบวนวิชาที่รับผิดชอบ
- กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
- กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
- กฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 115
E-Mail : chayamarnie@yahoo.com
ผลงานทางวิชาการ :
1. ดูงานด้าน International Organization Law ที่ องค์การสหประชาชาติ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และ องค์การค้าโลก พ.ศ. 2546
2. วิทยากร “ การตั้งสมาคมธุรกิจสุขภาพ ” จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่ 25 ก.ย. 2546
3. ที่ปรึกษากฎหมายของ (กำลังจัดตั้ง) สมาคมธุรกิจสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่
4. บทความ Evolution of trade dispute settlement under the International trade regime
ความสนใจทางวิชาการ :
- กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
- กฎหมายระหว่างประเทศ
- กฎหมายการธนาคารพาณิชย์ การพาณิชยนาวี กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
- กฎหมายการสาธารณสุข การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี
- การทำวิจัยร่วมในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
- นักเรียนทุนรัฐบาล ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535 ระดับปริญญา โท-เอกด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน :
- อาจารย์ ระดับ 6 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- นิติกร 5 กองนิติการและการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม
- ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายบริษัท เอ วิกเรียลเอสเตท จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และอาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- ข้าราชการระดับ 3-4 หน่วยวิจัยกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการศึกษา :
- SJD Candidate Golden Gate University
- LL.M Boston University, MLI University of Wisconsin USA
- Certificate in Intellectual Property Franklin Peirce Law Center USA
- Certificate Introduction to American Law Georgetown University
- นบ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ