บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

ไพสิฐ พาณิชย์กุล
อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[CV]
กระบวนวิชาที่รับผิดชอบ
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย นิติกรรม – สัญญา
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้
- กฎหมายภาษีอากร
- สัมมนากฎหมายแพ่ง
- กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 106
E-Mail : -
ผลงานทางวิชาการ :
1) “ มลพิษทางสิ่งแวดล้อมกับการปกครองท้องถิ่น ในเชียงใหม่ ในกระแสความเปลี่ยนเปลง ” ดวงจันทร์ อาภาวัชรุฒม์ บรรณาธิการ จัดพิมพ์โดย ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่ (พ.ย. 2535)
2) “ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมสิ่งแวดล้อม : การบังคับใช้กฎหมายสิทธิของผู้เสียหายในการฟ้องร้อง ” เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ กฎหมายกับการพัฒนาเมืองเชียงใหม่. จัดโดยสาขานิติศาสตร์ ภาควิชารับศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ( 2535)
3) “ เจ้าท่า เทศบาล กับความรับผิดขอบของสองฝั่งแม่ปิง ” ใน “ แม่ปิงวิกฤต ” ดวงจันทร์ อาภาวัชรุฒม์ บรรณาธิการ จัดพิมพ์โดย ศูนย์
ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่. (2536)
4) คู่มือ NGOS ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง ( เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ) (กำลังดำเนินการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม )
5) พัฒนาการของกฎหมาย “ ป่าไม้ ” ไทย : จาก “ บุกเบิก ” ที่ได้รับการส่งเสริมเป็น “ บุกรุก ” ที่ต้องจับกุม “ ป่าชุมชนในประเทศไทย : แนวทางการพัฒนา ” เขียนร่วมกับ ศ. เสน่ห์ จามริก ดร. ยศ สันตสมบัติ รศ.ดร. บวงศักดิ์ อุวรรณโณ และเจริญ คัมภีรภาพ ( 2536)
6) “ บททดลองเสนอเพื่อ ความร่วมมือในกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองระหว่างภาครัฐและ NGOS ในมิติทางกฎหมาย ” เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ ความร่วมมือระหว่างองค์กรพัฒนาเอกสาร ( NGOS) กับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่ จัดโดย สาขานิติศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( 3 ธ.ค. 2536)
7) “ แนวคิดต้นแบบบางส่วนของ พระราบัญญัติว่าด้วยการบริหารเมืองเชียงใหม่ ” เอกสารประกอบการประชุมเวทีชาวบ้าน จัดโดย คณะกรรมการรณรงค์เพื่อเสริมอำนาจท้องถิ่น ( ครม.) ( 2537)
8) “ คู่มือกฎหมายสำหรับผู้หญิง ” เขียนร่วมกับคณะ จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ดับไฟ ( 2537)
9) “ กฎหมายและนโยบายที่ส่งผลการทบต่อเชียงใหม่ ” โดยทุนสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ( 2539)
10) “ แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน และพื้นที่สำรวจในเมืองหลักเชียงใหม่ ” สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ( 2539)
11) “ การผังเมืองของเกียวโตและนารา : บทเรียนสำหรับเชียงใหม่ ” สำนักงาคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ( 2540)
12) โครงการวิจัยร่วม “ พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากรสถานการณ์ในประเทศไทย : กฎหมายกับประเพณีท้องถิ่น , สกว. พ.ศ. 2541 ( ร่วมวิจัย)
13) “ หลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์ ” ( บทความ) รัฐศาสตร์ปริทัศน์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2544)
14) “ ศาลรัฐธรรมนูญ กับการทำให้สิทธิ – เสรีภาพ เป็นจริง ” เอกสารประกอบการสัมมนาศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนในภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่. ( กุมภาพันธ์ 2544)
15) “ สิทธิชุมชน พัฒนาการ และปัญหา ” วารสารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( 2544)
16) “ พันธกิจและความรับผิดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ตามกฎหมายใหม่. ” เอกสารประกอบการองบรม หลักสูตรประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2545)
17) “ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ หลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540” ( บทความ) รัฐศาสตร์ปริทัศน์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ก.ค. – ธค. 2545)
18)“ บทนำ: คนจนภายใต้ความสัมพันธ์ทางกฎหมาย ” เสนอ ประกอบการสัมมนาเรื่อง แนวทางการสร้างความเสมอภาคและความ เป็นธรรมทางกฎหมายสำหรับคนยากจน ” ณ. ห้องรพีพัฒนศักดิ์ สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา วันที่ 2 กรกฎาคม 2546
19) นิติวิธีวิทยากับการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเอกสารประกอบการประชุมแผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ( 2548)
20) Legal Pluralism กับ อนาคตวิชาการนิติศาสตร์ไทย ( บทความ ) เสนอในงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Legal Pluralism จัดโดย สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( มิ.ย. 2548 )
21 ) “ บทวิเคราะห์ในทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ” เป็นส่วนหนึ่ง ของงานวิจัยในชุดโครงการวิจัยเรื่อง “ ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ” โดย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ( ก.ย. 2548)
22) “ การเคลื่อนไหวของ “ สิทธิชุมชน ” กับแบบแผนของกฎหมายไทย ” เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง สิทธิชุมชนดั่งเดิมตามรัฐธรรมนูญโดยสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2548 ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ
23) งานวิจัยเพื่อการยกร่างกฎหมาย “ การรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ” วิจัยร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ( ธ.ค. 2548)

กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน

- บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ผ่านทางศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ของคณะนิติศาสตร์

- จัดรายการสดทางวิทยุในรายการ “ เมืองไทยบ้านเรา ” ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย Fm 93.25 MHz และ 98 MHz เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน
ความสนใจทางวิชาการ :
- กฎหมายกับสังคม
- กฎหมายมหาชน
- กฎหมายว่าปกครอง
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
-
ประวัติการทำงาน :
1) ทนายความ ( 2530)
2) ที่ปรึกษากฎหมายสมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตเลียมเหลว และของชมรมผู้ค้า
ก๊าซ ป.ต.ท (2530- 2532)
3) ผู้ช่วยนักวิจัย คณะที่ปรึกษานโยบายนายกรัฐมนตรี ( 2532 – 2534)
4) นักวิจัยทางกฎหมายในโครงการวิจับเชิงปฏิบัติการป่าชุมชน สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
5) ผู้จัดการการร่วม ในรายการเมืองไทยบ้านเรา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (2540 – ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา :
- พ.ศ. 2528: นิติศาสตรบัณฑิต
- พ.ศ. 2529: เนติบัณฑิตไทย
- พ.ศ. 2534: นิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ