บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

ชาตรี เรืองเดชณรงค์
รองศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์
กระบวนวิชาที่รับผิดชอบ
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 103
E-Mail : chatree2503@yahoo.co.th
ผลงานทางวิชาการ :
- โครงการความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปรับโครงสร้างการผลิต จังหวัดตาก โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- รายงานการศึกษาวิจัย ปัญหาการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ , พ.ศ. 2533
- รายงานการวิจัยปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งในจังหวัดภาคเหนือ , ทุนองค์กรกลางการเลือกตั้ง , พ.ศ. 2534
- บทบาทของผู้นำชุมชนในการระงับข้อพิพาทท้องถิ่น , พ.ศ. 2535
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมรดก , พ.ศ. 2535
- กระบวนการป้องกันและแก้ไขความเสียหายที่เกิดจากหน่วยงานของรัฐ ,พ.ศ. 2535
- รายงานการวิจัยปัญหาการใช้กฎหมายกับการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ , พ.ศ. 2536
- รายงานการวิจัยปัญหากฎหมายกับการบริหารงานของรัฐ ในการควบคุม rnrnสิ่งแวดล้อมในจังหวัดภาคเหนือตอนบน , ทุนมูลนิธิญี่ปุ่น ( Japan Foundation) , พ.ศ. 2537
- รายงานการวิจัย บทบาท องค์กรราชการ ธุรกิจเอกชน นักการเมือง และ สื่อมวลชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานของประชาชนในจังหวัด เชียงใหม่ , ทุนคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , พ.ศ. 2537
- รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการวิจัยทางนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ , ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) , พ.ศ. 2537 รายงานการวิจัย การพัฒนากฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร , ทุนคณะกรรมการกฤษฎีกา , พ.ศ. 2538
-รายงานการวิจัยโครงการศึกษาเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองและพัฒนาบ่อเหมืองเป็นอ่างเก็บน้ำ แหล่งถ่านหินบ้านปูและบ้านป่าคา อ.ลี้ จ.ลำพูน , เสนอต่อกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน , พ.ศ. 2545
-รายงานการวิจัยโครงการศึกษาสภาพปัญหาของแม่น้ำปิง กับภาวะสุขภาพของชุมชน , ทุนสนับสนับการวิจัยจากสถาบันระบบสุขภาพ (สวรส.) ,พ.ศ. 2546
-รายงานการวิจัยโครงการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น้ำปิงและลำน้ำสาขา , ทุนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , พ.ศ. 2547
ความสนใจทางวิชาการ :
- กฎหมายมหาชน
- กฎหมายปกครอง
- กฎหมายรัฐธรรมนูญ
- กฎหมายสิ่งแวดล้อม
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
-
ประวัติการทำงาน :
- ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 2 มีนาคม 2552 - 1 มีนาคม 2560 คณบดีคณะนิติศาสตร์
- 16 พ . ค . 2526 บรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับผิดชอบบรรยายวิชา กฎหมายปกครองและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
- 1 มิ . ย . 2527 – 31 พ . ค . 2527 ช่วยราชการ ณ สำนักงานเลขาธิการรัฐสภาตามโครงการเจ้าหน้าที่ฝึกหัดในรัฐสภา ทุนมูลนิธิอาเซีย
- ปีการศึกษา 2528 อาจารย์สอนเสริมกฎหมายครอบครัว - มรดกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- 8 มิ . ย . 2529 – 9 มี . ค . 2531 ลาศึกษาต่อปริญญาโททางกฎหมายมหาชนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 1 ส . ค . 2532 – ธ . ค . 2546 หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 7 ก . พ . 2535 – ธ . ค . 2538 รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ