บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

สมชาย ปรีชาศิลปกุล
รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
[CV]
กระบวนวิชาที่รับผิดชอบ
- กฎหมายกับสังคม
- นิติปรัชญา
- กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942909 - 10 ต่อ 102
E-Mail : -
ผลงานทางวิชาการ :
งานวิจัย

1) สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2546 โครงการทบทวนองค์ความรู้ระบบความชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม. สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

2) สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2547 บทสำรวจ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535: สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข. กรุงเทพฯ: อุษาการพิมพ์.

3) สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2551 เพศวิถีในคำพิพากษา. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระพีพัฒนศักดิ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ CIDA และโครงการ UNIFEM CEDAW SEAP ประเทศไทย

4) สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2551 การติดตามและประเมินผลโครงการจัดตั้งคณะอนุกรรมการประสานงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (ภาคเหนือ) โครงการนำร่องจังหวัดลำพูนและสุโขทัย. 2551. สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.

5) สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2556 บุคคลเพศหลากหลายในระบบกฎหมาย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ

6) Somchai Preechasinlapakun. 2013 (2556) Dynamics and Institutionalization of Coups in the Thai Constitution. Japan: Institute of Developing Economies.

7) สมชาย ปรีชาศิลปกุล และคณะ. 2557 การศึกษาพัฒนาการการรับรองและคุ้มครองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 งานวิจัยโดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

8) สมชาย ปรีชาศิลปกุล และคณะ. 2557 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามบทบัญญัติของกฎหมาย. งานวิจัยโดยการสนับสนุนของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

9) สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2558 ข้อถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในองค์กรจัดทำรัฐธรรมนูญของไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 – 2550 งานวิจัยสนับสนุนโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10) นิฐิณี ทองแท้ และสมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2559 กรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญชื่อ “ป๋วย” ใน ประจักษ์ ก้องกีรติ และปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการ ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ตำราและหนังสือ

1) สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2543 สิทธิการดื้อแพ่งต่อกฎหมาย. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาการเมือง

2) สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2546 ความยอกย้อนในประวัติศาสตร์ของบิดาแห่งกฎหมายไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน

3) สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2546 นิติปรัชญาทางเลือก. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน

4) สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2548 นิติศาสตร์นอกคอก. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน

5) สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2548 นิติศาสตร์ชายขอบ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน

6) สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2549 นิติศาสตร์ไทยเชิงวิพากษ์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิญญูชน

7) สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2550 อภิรัฐธรรมนูญไทย ปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2550 วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2550 ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์

8) สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2552 ระบบกฎหมายไทยและสภาวะแม่เลี้ยงเดี่ยว ใน โสภิดา วีรกุลเทวัญ บรรณาธิการ. เป็นพ่อแม่หลังชีวิตคู่แยกทาง: มุมมองด้านกฎหมาย, มิติหญิงชายและวาทกรรม. เชียงใหม่: วนิดาการพิมพ์

9) สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2558 การวิจัยกฎหมายทางเลือก: แนวคิดและพรมแดนความรู้. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน

    
ความสนใจทางวิชาการ :
- กฎหมายกับสังคม
- ปรัชญากฎหมาย
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
ทุนและการดูงาน

    - Asian Public Intellectuals Fellowships: API (2000 – 2001)
    - International Visitor Leadership Program of the United States Department of State (2008)
    - Visiting Research Fellow (VRF) at Institute of Developing Economies (IDE) Japan (2012-2013)ประวัติการทำงาน :
1. เป็นผู้สอนในกระบวนวิชานิติปรัชญา , กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน , กฎหมายกับสังคม
2. กรรมการโครงการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ของสาขานิติศาสตร์
3. กรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่จังหวัดลำพูน
4. คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรภาคเหนือ
ประวัติการศึกษา :
- พ.ศ. 2533: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ. 2538: นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- Certificate of Training on Environmental Law, Institute of International Legal Studies-University of the Philippines Law Center 2005
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
https://sport.vnu.edu.ua/js/pasarantogel2/http://revista.imap.curitiba.pr.gov.br/sigmaslot/http://revista.imap.curitiba.pr.gov.br/akun-pro-kamboja/http://revista.imap.curitiba.pr.gov.br/demo-olympus/http://revista.imap.curitiba.pr.gov.br/akun-pro-thailand/https://journal.dntb.gov.ua/akun-pro-kamboja/http://revista.imap.curitiba.pr.gov.br/slot-server-luar/http://revistarapi.imap.curitiba.pr.gov.br/akun-pro-jepang/https://minilib.onu.edu.ua/akun-pro-jepang/http://revistarapi.imap.curitiba.pr.gov.br/robopragma/https://www.remap.ugto.mx/pages/slot-luar-negeri-winrate-tertinggi/https://www.remap.ugto.mx/akun-pro-kamboja/https://pmo-pb.gop.pk/akun-pro-jepang/https://estudioslatinoamericanos.pl/akun-pro-myanmar/https://huajsapata.unap.edu.pe/js/pt2/https://revistas.uia.ac.cr/akun-pro-kamboja/https://journals.ecotas.org/akun-pro-kamboja/https://estudioslatinoamericanos.pl/akun-pro-kamboja/https://poltekkesbengkulu.ac.id/ebooks/akun-pro-jepang/https://poltekkesbengkulu.ac.id/ebooks/akun-pro-jepang/https://revista.celei.cl/akun-pro-vietnam/https://revista.coscyl.com/gates-of-olympus/https://library.binawan.ac.id/journal/sweet-bonanza/https://journal.mdpip.com/starlight-princess-1000/https://journal.uhe.edu.pk/sweet-bonanza-xmas/https://volyntext.vnu.edu.ua/aztec-gems/https://eejpl.vnu.edu.ua/sugar-rush-slot/https://www.remap.ugto.mx/slot-gacor-maxwin/https://journals.zu.edu.ly/gates-of-gatot-kaca/https://stikpmedan.ac.id/-/pyramid-bonanza/https://stikpmedan.ac.id/-/mahjong-ways-2/http://revistarapi.imap.curitiba.pr.gov.br/slot-deposit-pulsa-10rb/http://revista.imap.curitiba.pr.gov.br/starlight-princess/https://tiga-mutiara.com/akun-pro-kamboja/https://tiga-mutiara.com/gates-of-olympus/https://www.yuristjournal.uz/sweet-bonanza/https://mdpip.com/akun-pro-kamboja/https://sayangibu.sch.id/bonanza-gold/https://ppdb.sayangibu.sch.id/lucky-neko/http://balazing-wild-megaways.solarbotics.net/http://rtpliveslot.solarbotics.net/http://mahjongpanda.solarbotics.net/http://gatesofolympus.solarbotics.net/https://pit.org.pl/sweet-bonanza/http://eproceedings.umpwr.ac.id/-/starlight-princess/http://revista.imap.curitiba.pr.gov.br/blazing-wilds/https://ediciones.uautonoma.cl/pages/slot-thailand/https://www.sa-ijas.org/gates-of-olympus/https://www.sa-ijas.org/sweet-bonanza/https://rovedar.com/akun-pro-kamboja/https://ists.knu.ua/-/akun-pro-vietnam/https://periodicos.iesp.edu.br/slot-luar-negeri/http://opensource.transgaming.com/http://tzell-support.umapped.com/http://rs.transgaming.com/http://cadastro.tecnospeed.com.br/http://xcom.transgaming.com/https://poltekkesbengkulu.ac.id/slot-gacor/https://poltekkesbengkulu.ac.id/akun-pro-jepang/https://journalbio.vnu.edu.ua/slot-vietnam/https://poltekkesbengkulu.ac.id/akun-pro-myanmar/https://journalbio.vnu.edu.ua/akun-pro-thailand/https://library.binawan.ac.id/slot-thailand/https://volyntext.vnu.edu.ua/slot-jepang/https://library.binawan.ac.id/mahjong-ways-2/https://ejournal.itmnganjuk.ac.id/gates-of-olympus/https://alumni.sman2pekanbaru.sch.id/products/sigmaslot/https://kimia.uniga.ac.id/-/slot-demo/https://karir.pdamindramayu.co.id/sugar-rush/https://lppm.stifa.ac.id/akun-pro-platinum/https://lppm.stifa.ac.id/akun-pro-vietnam/http://psb.babussalam.ac.id/mahjong-ways-2/https://library.uniga.ac.id/wp-content/products/akun-pro-kamboja/http://cutups.nascar.com/https://reciss.asuss.gob.bo/akun-pro-kamboja/http://benefits.halfaker.com/https://revistas.utn.ac.cr/slot-luar-negeri/https://revistas.utn.ac.cr/slot-gacor-4d/https://journal.uhe.edu.pk/akun-pro-kamboja/https://aletheia.cinde.org.co/akun-pro-thailand/https://legalreport.tsul.uz/akun-pro-malaysia/http://visnyk.soc.univ.kiev.ua/akun-pro-jepang/https://ojs2.reserds.vsu.edu.ph/public/product/akun-pro-vietnam/https://ecpp-journal.ru/akun-pro-myanmar/https://reciss.asuss.gob.bo/slot-dana/https://rpj.ru.com/akun-pro-taiwan/https://rpj.ru.com/gates-of-olympus/https://labcotec.ibict.br/ojs/files/sweet-bonanza/https://labcotec.ibict.br/ojs/files/starlight-princess/https://revistaeletronica.iedi.edu.br/mahjong-ways-2/https://revistaeletronica.iedi.edu.br/aztec-gems/https://mitrasmart.co.id/sugar-rush/https://universal.ac.id/akun-pro-kamboja/https://universal.ac.id/akun-pro-jepang/https://karir.pdamindramayu.co.id/products/sigma/https://karir.pdamindramayu.co.id/akun-pro-thailand/https://karir.pdamindramayu.co.id/slot-deposit-pulsa/https://satisfy.dsdw.go.th/slot-luar-negeri/https://rpj.ru.com/paito-hongkong/https://www.remap.ugto.mx/slot-demo-pg/https://saludcolectivabv.ucs.gob.ve/slot88/https://www.sa-ijas.org/mahjong-ways-2/https://admin.berjasa.co.id/akun-pro-kamboja/https://admin.berjasa.co.id/gates-of-olympus/https://learning.modernland.co.id/storage/-/akun-pro-kamboja/https://learning.modernland.co.id/gates-of-olympus/https://admin.berjasa.co.id/sugar-rush/https://learning.modernland.co.id/starlight-christmas/https://learning.modernland.co.id/bonanza-gold/https://www.cienciajuridica.ugto.mx/pages/products/starlight-princess-1000/https://learning.modernland.co.id/wild-bounty-showdown/https://member.aosa.org/uploads/slot-gacor-2024/https://www.yuristjournal.uz/pages/products/starlight-christmas/https://member.aosa.org/uploads/gates-of-olympus/https://member.aosa.org/uploads/starlight-princess/https://member.aosa.org/storage/aztec-gems/https://slotgacor2024.pythonanywhere.com/https://jdih.makassarkota.go.id/dokumen/https://jdih.makassarkota.go.id/public/akun-pro-kamboja/https://member.aosa.org/storage/gates-of-gatot-kaca/https://pointer.ternatekota.go.id/-/slot-gacor/https://pointer.ternatekota.go.id/-/pyramid-bonanza/https://pointer.ternatekota.go.id/profile/starlight-princess/https://pointer.ternatekota.go.id/profile/slot-deposit-pulsa/https://web.univ-bba.dz/slot-dana/https://www.agernic.com/gates-of-olympus/https://pcdn.edu.pl/link-terbaik/https://pcdn.edu.pl/sweet-bonanza/https://pythononlinecompiler.com/sigmaslot/https://www.sa-ijas.org/products/mahjong-wins/https://revistaeletronica.iedi.edu.br/products/pyramid-bonanza/https://learning.modernland.co.id/products/pt2/http://niaksha-academic.ac.id/rekomendasi-link/https://member.aosa.org/storage/products/platinum/https://pointer.ternatekota.go.id/assets/products/mpo/https://tapchi.hce.edu.vn/slot-hoki/http://skpipm.id/products/zeus-vs-hades/https://pcdn.edu.pl/products/slot-luar-negeri/https://tapchi.hce.edu.vn/link-situs/https://jazindia.com/products/treasures-of-aztec/https://transbahasa.co.id/products/rujak-bonanza/https://journal.uhe.edu.pk/demo-gratis/https://library.binawan.ac.id/products/akun-pro-platinum/https://www.sa-ijas.org/pasarantogel2/https://seer.anafe.org.br/products/zeus-vs-hades/https://vokasi.ui.ac.id/products/idn/https://vokasi.ui.ac.id/products/luar-negeri/https://pcdn.edu.pl/products/pyramid-bonanza/https://revistaeletronica.iedi.edu.br/products/kakek-merah-slot/https://ists.knu.ua/docs/products/mpo/https://www.sa-ijas.org/sigma/https://vokasi.ui.ac.id/products/khmer/https://vokasi.ui.ac.id/products/gacor-malam-ini/https://vokasi.ui.ac.id/vendor/situs-pulsa/https://caribjscitech.com/pyramid/https://vokasi.ui.ac.id/vendor/slot-dana/https://vokasi.ui.ac.id/web/config/https://ejournal.ibik.ac.id/situs-terbaik/https://formationmixte.fr/inscription_pif/gates-of-olympus/https://www.5nivel.com/slot-luar-negeri/https://university.persisca.com/xthai/https://vokasi.ui.ac.id/cklwk/https://uecampus.com/public/luar-negeri/https://university.persisca.com/demo-pragmatic/https://coolval.com/dana/https://institute.vedamrita.com/linkpulsa/https://e-serapan.jombangkab.go.id/public/akun/https://e-serapan.jombangkab.go.id/public/file/pulsa/https://university.persisca.com/akun-pro-jepang/