บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

อรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล
นายอรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
กระบวนวิชา 177214 (กฎหมายว่าด้วยหนี้)
หมายเลขโทรศัพท์ : -
E-Mail : -
ผลงานทางวิชาการ :
วิทยานิพนธ์เรื่อง การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซีย
(นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ)
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
ประวัติการทำงาน :
ศาลจังหวัดเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาโท
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ

ปริญญาตรี
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ