บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

ยุทธนา  สุวรรณประดิษฐ์
นายยุทธนา สุวรรณประดิษฐ์
Executive Vice President (Corporate Secretariat Group) and Company Secretary : Muang Thai Insurance Public Company Limited
หน้าที่ความรับผิดชอบ
อาจารย์พิเศษหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
หมายเลขโทรศัพท์ : 02 015 5034
E-Mail : yuttana.s@muangthaiinsurance.com
ผลงานทางวิชาการ :
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
ประวัติการทำงาน :
1.Muang Thai Insurance Public Company Limited
Title : Executive Vice President (Business Supervision and Corporate Governance Group)
and Company Secretary Working Period : 2008 - Present
2.Prudential Life Insurance (Thailand) Public Company Limited
Title : Senior Compliance Manager
Working Period : 2006 - 2007
3.CUEL Limited
Title : Legal Counsel
Working Period : 2003 - 2005
4.Tokio Marine Life Insurance (Thailand) Public Company Limited
Title : Legal Manager
Working Period : 2000 - 2002
5.Colgate-Palmolive (Thailand) Limited
Title : Senior Manager
Working Period : 1997 - 1999
6.Marut Bunnag International Law Office
Title : Attorney-at-Law
Working Period : 1991 - 1994

ประวัติการศึกษา :
•Undergraduate School : Chulalongkorn University
Faculty: the Faculty of Law
Studying Period: 1990-1993
Degree: Bachelor Degree of Law

•Graduate School : Chulalongkorn University
Faculty: The Faculty of Law
Studying Period: 1997-2000
Major: Public law
Degree: Master of Law


License Training
•Certificate of lawyer Practice Course organized by Society of Thai Lawyers Association of Thailand

Conference in overseas
•“Human Right” organized by Columbo University, Srilanka in 1992
•“Legal Global Conference” organized by Colgate Palmolive, New York in 2001
•“Contract Risks for Oil and Gas Business held KL, Malaysia on December 2004
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ