บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

ไชยันต์ รัชชกูล
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ รัชชกูล
อาจารย์ประจำ สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
อาจารย์พิเศษหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
หมายเลขโทรศัพท์ : -
E-Mail : crajchagool@hotmail.com
ผลงานทางวิชาการ :
“Tambon Administration Organization: Are the People in the Dramatis Personae or in the Audience?” Transport and Communication Bulletin for Asia and the Pacific, No. 69, UN, New York, (2001)

The Rise and Fall of the Thai Absolute Monarchy (1994)

เสื้อคลุม (โดยนิโคโล โกกอล) (2532)

ฯลฯ
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
ประวัติการทำงาน :
ประวัติการศึกษา :
     วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     ประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร ม.ธ.
     M.A. (Peace Studies), Bradford University, UK
     Ph.D., Manchester University, UK
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ