บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

อภิรัตน์  เพ็ชรศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
อาจารย์พิเศษหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
หมายเลขโทรศัพท์ : -
E-Mail : -
ผลงานทางวิชาการ :
A Petchsiri, Market Economy, Regional Integration and Laws in Thailand ใน A.Petchsiri, P.Sutthisripok and P.Thontiravong (co-editors) Comprative Regional Integration: ASEAN and the EU, Monograph Series of the Interdisciplinary Department of European Studies, Chulalongkorn University, Volume 2, Bangkok (2002). Page 3-12.

A.Petchsiri, The Rule of Law and Traditional Society: A Footnote on ASEAN’s Legal Culture ใน A.Petchsiri, A.E.Kellerman et all, Strengthening ASEAN Integration: Lessens from the EU’s Rule of Law : Conference Proceedings (February 2001), Center for European Studies at Chulalongkorn University, Bangkik, (2001). Page 49-64.

Daniele Alexandre and Apirat Petchsiri, (Co-Editors) Trade Regulations Between the EU and ASEAN, Asia-Europe Studies Series, Vol3, Nomos Verkagsgesellschaft, Baden-Baden (2000). (50% ของงาน)

A.Petchsiri, A.E.Kellermann, C.Tingsabadh and P.Watananguhn (Co-Editors), Strengthening ASEAN Integration Lessens from the EU’S Rule of Law, Conference Proceedings, Center for European Studies, Bangkok, (2000) (25% ของงาน)

A.Petchsiri, R.Charoenpithaya and P.Sutthisripok (Co-Editors) Interdisciplinary Research on European Studies 2001, Occasional Publication of the Interdisciplinary Department of European Studies, Chulalongkorn University, Bangkok, Dec.(2001),

A.Petchsiri, P.Sutthisripok and P.Thontiravong (co-editors) Comparative Regional Integration: ASEAN and the Eu, Monograph Series of the Interdisciplinary Department of European Studies, Chulalongkorn University, Volume 2, Bangkok (2002),

Apirat Petchsiri, “European Studies in Thailand”. Paper presented at the International Workshop on “European Studies in Asia: New Challenges and Contributions to the Understanding Between Asia and Europe” organized in Bangkok by Chulalongkorn University European Studies Programme and the Centre for European Studies on 11-12 February 1999. ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Chirathivat & Lassen eds. European Studies in Asia New Challenges and Contributions to the Understanding Between Asia and Europe, Workshop proceedings, CES, Chulalongkorn University, Bangkok, (1999) Page 15-29 (inclusive of Annex.)

อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ. “กระบวนการยุติธรรมของไทยมีจุดยืนหรือไม่” รายงานเสนอในโครงการสัมมนาของคณะกรรมาธิการ การบริหาร และการยุติธรรม คณะกรรมาธิการ การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร สภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์เรื่อง “กระบวนการยุติธรรม” 27 มีนาคม 2538 ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา. ตีเผยแพร่ในรพี 39 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง บพิธการพิมพ์จำกัด กรุงเพท 2538, หน้า 41-52

A.Petchsiri, “Law and Traditional Society in the ASEAN Countries”, Paper presented at the International Forum for Studies on the Pacific Rim Region, organized by United Nations, Center for Reginal Development, Nagoya, Japan, ตีพิมพ์ใน Proceedings of International Forum for Studies on the Pacific rim Region, Special Report for the International Forum for Studies on the Pacific Rim Region, Nagoya University Press, Nagoya (1990). Page 271-284
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
ประวัติการทำงาน :
     ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     อาจารย์ผู้บรรยาย บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
     ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชายุโรปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา :
     นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) พ.ศ. 2514 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     LL.M. (Crim Just) 2518 New York University, U.S.A.
     J.S.D. 2524 New York University, U.S.A.
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ