บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

อุดม  รัฐอมฤต
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9  ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
อาจารย์พิเศษหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
หมายเลขโทรศัพท์ : -
E-Mail : -
ผลงานทางวิชาการ :
- งานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการให้การสนับสนุนทางการเงินและประโยชน์อย่างอื่นจากรัฐแก่พรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมือง (วิจัยร่วมกับ รศ.ดร.วิษณุ วรัญญู และคณะ, เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2537)

- งานวิจัยเรื่องความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับทิศทางการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นของรัฐบาล (วิจัยร่วมกับ รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา และคณะ, เสนอต่อกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2542)

- งานวิจัยเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองและวงราชการไทย (เสนอต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2544)

- งานวิจัยเรื่องการอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญ (วิจัยร่วมกับ รศ.นพ.นิธิ สุริยะ และ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เสนอต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2544)

- งานวิจัยเรื่องการปฏิรูประบบวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (วิจัยร่วมกับ รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร รศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ และคนอื่น ๆ เสนอต่อสำนักงาน ก.พ., 2545)

- งานวิจัยเรื่องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ (วิจัยร่วมกับ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ, เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546)

- งานวิจัยเรื่องกระบวนการไต่สวนและการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในระดับสูง : ในอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช. (วิจัยร่วมกับ รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต และคณะ, เสนอต่อสำนักงาน ป.ป.ช., 2547)

- เอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่ององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (หลักสูตรการเรียนรู้กฎหมายมหาชนด้วยตนเอง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., 2548)

- งานวิจัยเรื่องสภาพบังคับของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ (วิจัยร่วมกับ รศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ และ อ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, เสนอต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549)

- งานวิจัยเรื่องบทบาทของพนักงานอัยการในมุมมองของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (วิจัยโดยทุนสนับสนุนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549)

- งานวิจัยเรื่องการคุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (วิจัยร่วมกับอาจารย์วีระศักดิ์ แสงสารพันธ์ และอาจารย์สริยา สิริโยสุทธิกุล, เสนอต่อสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550)

- งานวิจัยเรื่องการปรับปรุงกฎหมายโรงฆ่าสัตย์ (วิจัยร่วมกับ รศ.ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ รศ.ดร.นิตยา วัจนะภูมิ และคนอื่น, เสนอต่อกรมปศุสัตว์, 2550)

- งานวิจัยเรื่องการพัฒนามาตรฐานโทษทางวินัยสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วิจัยร่วมกับ ผศ.ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ และนางพรทิพย์ อธิจิตวิสุทธิ์, เสนอต่อสำนักงาน ก.ค.ศ., 2551)

- ตำราคำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (ทุนสนับสนุนการสร้างตำราคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551)

- หนังสือเรื่องระบบควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2552)

- งานวิจัยเรื่องการจัดการงบประมาณขององค์การมหาชน (วิจัยร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ และคนอื่น, เสนอต่อสำนักงบประมาณ, 2552)

- งานวิจัยเรื่องการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา (วิจัยร่วมกับ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ และคนอื่น, เสนอต่อสำนักงาน ก.ค.ศ., 2552)
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
ประวัติการทำงาน :
ประสบการณ์ด้านบริหาร
     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2528-2529)
     รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2537-2538)
     รองอธิการบดีทั่วไป กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2538-2541)
     หัวหน้าภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ และกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2542-2544)
     รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2544-2547)
     รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่าพระจันทร์ กรรมการและเลขานุการสภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2547-ปัจจุบัน)
     หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน และกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2553)

ประสบการณ์อื่น
     ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     อนุกรรมการติดตามและประเมินผล และอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
     อนุกรรมการ กต.ตร.กทม.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
     อนุกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี
     อนุกรรมการพิจารณายกร่างกฎหมายลักษณะพยานคดีอาญา กระทรวงยุติธรรม
     กรรมการในคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์การกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษฯ
     อนุกรรมการด้านบริหารงานบุคคล ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
     กรรมการในคณะกรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
     กรรมการในคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาชีพทางกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความ
ประวัติการศึกษา :
-  มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
-  ปริญญาตรี นิตศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-  ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-  ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายอาญา (Diplome Superieur d’Universite Droit Penal) มหาวิทยาลัย Paris II ประเทศฝรั่งเศส
-  ปริญญาโททางกฎหมายอาญา (Diplome d’Etudes Approfondies – Sciences Criminelles) มหาวิทยาลัย Nancy II ประเทศฝรั่งเศส
-  ปริญญาเอกทางกฎหมายอาญา (Doctorat en Droit Penal) มหาวิทยาลัย Nancy II ประเทศฝรั่งเศส
-  อบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชน รุ่นที่ 28 สถาบันนานาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเมือง Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ