บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

ศิลา  พงศ์สุวรรณ
นายศิลา พงศ์สุวรรณ
ทนายความ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
กระบวนวิชา 177430 (วิชาว่าความ)
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-219032
E-Mail : -
ผลงานทางวิชาการ :
ความสนใจทางวิชาการ :
     ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีและต่อสู้คดีในคดีอาญา คดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการบังคับคดี
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
ประวัติการทำงาน :
     เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีตั้งแต่ปี 2541 – 2543 มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการบังคับคดีแพ่งทั้งปวง, ยึดทรัพย์นายประกัน, ติดต่อโต้ตอบกับหน่วยงานราชการต่างๆ และประกอบอาชีพทนายความมาตั้งแต่ปี 2543 ว่าความทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด รวมประมาณกว่า 360 คดี โดยว่าความคดีแพ่ง ประมาณ 320 คดี และคดีอาญาประมาณ 20 คดี และคดีล้มละลาย 20 คดี มีประสบการณ์ในการทำพินัยกรรม นิติกรรมสัญญาต่างๆ ในหลายลักษณะ อีกทั้งเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาว่าความ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นเวลา 7 ปี
ประวัติการศึกษา :
ระดับปริญญาตรี   พ.ศ. 2540 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ