บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

ชัยยันต์  รัตนรังษี
นายชัยยันต์ รัตนรังษี
ทนายความ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
กระบวนวิชา 177430 (วิชาว่าความ)
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-219032
E-Mail : -
ผลงานทางวิชาการ :
ความสนใจทางวิชาการ :
ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีและต่อสู้คดีในคดีอาญา คดีแพ่ง คดีล้มละลาย คดีแรงงาน คดีคุ้มครองผู้บริโภค คดีปกครองและคดีทรัพย์สินทางปัญญา
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
ประวัติการทำงาน :
     ประกอบอาชีพทนายความมาตั้งแต่ปี 2542 ว่าความทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจัดหวัด รวมประมาณกว่า 650 คดี โดยว่าความคดีแพ่ง ประมาณ 320 คดีและคดีอาญาประมาณ 220 คดี และคดีล้มละลาย 30 คดี คดีคุ้มครองผู้บริโภคประมาณ 80 คดี คดีปกครอง 5 คดี คดีแรงงาน 10 คดี คดีทรัพย์สินทางปัญญา 5 คดี และเป็นวิทยากรให้กับชมรมทนายความจังหวัดเชียงใหม่ ในการเผยแพร่กฎหมายให้แก่ประชาชนตามอำเภอต่างๆ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่มาประมาณ 4 ปี จัดรายการวิทยุเกี่ยวกับกับหมายในนามสภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่ และเขียนบทความในจุลสารของชมรมทนายความจังหวัดเชียงใหม่ และบทความทางหนังสือพิมพ์ มาเป็นเวลากว่า 4 ปี มีประสบการณ์ในการทำพินัยกรรมนิติกรรมสัญญาต่างๆ ในหลายลักษณะ อีกทั้งเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาว่าความ คณะนิติศาสตร์ มาเป็นเวลา 7 ปี
     เป็นกรรมการชมรมทนายความศาลจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2546 – 2550
     เป็นกรรมสภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี 2550 – ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา :
ระดับปริญญาตรี   
     พ.ศ. 2540 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ