บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

วรเกียรติ นวลสุวรรณ
พ.ต.ท.วรเกียรติ นวลสุวรรณ
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
กระบวนวิชา 177334 (กฎหมายลักษณะพยาน)
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-112510, 053-112512
E-Mail : worrakiat@hotmail.com
ผลงานทางวิชาการ :
ความสนใจทางวิชาการ :
     บรรยาย วิชากฎหมายลักษณะพยาน
     บรรยาย กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือวิธีพิจารณาความแพ่ง
     บรรยาย กฎหมายอาญา หรือกฎหมายแพ่งฯ
     บรรยาย กฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีอาญา และการสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
ประวัติการทำงาน :
การทำงาน
     พ.ศ. ๒๕๓๑ บรรจุเป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่น ๒๙ และนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น ๔๕
     พ.ศ. ๒๕๓๕ รับราชการยศ ร้อยตำรวจตรี ตำแหน่งพนักงานสอบสวน สน.สำราญราษฎร์
     พ.ศ. ๒๕๓๗ รับราชการยศ ร้อยตำรวจโท ตำแหน่ง รองสารวัตรสืบสวน สน.บางยี่ขัน
     พ.ศ. ๒๕๔๐ รับราชการยศ ร้อยตำรวจเอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายเวรผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๘
     พ.ศ. ๒๕๔๑ รับราชการยศ ร้อยตำรวจเอก ตำแหน่ง สารวัตรจราจร สภ.อ.เมือง สงขลา
     พ.ศ. ๒๕๔๓ รับราชการยศ พันตำรวจตรี ตำแหน่ง สารวัตรธุรการ สน.บางเสาธง
     พ.ศ. ๒๕๔๕ รับราชการยศ พันตำรวจตรี ตำแหน่ง สารวัตรป้องกันและปราบปราม สน.บางเสาธง
     พ.ศ. ๒๕๔๗ รับราชการยศ พันตำรวจโท ตำแหน่ง สารวัตรธุรการ สน.บางโพงพาง
     พ.ศ. ๒๕๔๘ รับราชการยศ พันตำรวจโท ตำแหน่ง สารวัตรคดี กองบังคับการตำรวจนครบาล ๕
     พ.ศ. ๒๕๔๙ โอนไปรับราชการตุลาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษา
     พ.ศ. ๒๕๕๑ รับราชการตุลาการ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาประจำศาล ช่วยราชการ ตำแหน่งผู้พิพากษาประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
     พ.ศ. ๒๕๕๒ รับราชการตุลาการ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดปัตตานี
     พ.ศ. ๒๕๕๓ รับราชการตุลาการ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่

ประสบการณ์การทำงาน
     พนักงานสอบสวนคดีอาญา
     เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนคดีอาญา
     นักสังคมสงเคราะห์ กระทรวงยุติธรรม
     เจ้าพนักงานตำรวจปฎิบัติราชการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และอำนวยการจราจร
     บริหารราชการอำนวยการราชการตำรวจในระดับสถานีตำรวจ
     พิจารณาและพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญา
     ดำเนินคดีทางวินัยและปกครองข้าราชการตำรวจ

ประสบการณ์ด้านการสอน
     อาจารย์สอนเสริมพิเศษ ระดับ ป.ตรี มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช จ.ยะลา ,สงขลา
     บรรยาย วิชา.กฎหมายลักษณะพยาน และ วิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ม.ทักษิณ ร่วมกับ พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ ศิริวัฒนากุล
     ร่วมออกข้อสอบ วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คัดเลือกเพื่อเลื่อนตำรวจเป็นผู้กำกับการตำรวจ (สบ.๔) สถาบันพัฒนาการสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี ๒๕๕๑
ประวัติการศึกษา :
     พ.ศ. 2530 จบการศึกษาระดับ ม.๕ รร.ขอนแก่นวิทยายน
     พ.ศ. 2534 จบการศึกษาปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รร.นายร้อยตำรวจ นรตรุ่น ๔๕
     พ.ศ. 2539 จบการศึกษาปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต (สังคมสังเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     พ.ศ. 2545 จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแห่ง
     พ.ศ. 2547 สอบได้เนติบัญฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา รุ่น ๕๖
     พ.ศ. 2549 จบการศึกษาปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๔๙
     พ.ศ. ๒๕๕๑ จบการศึกษาปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ