บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

ณัฏฐะวุฒิ ภัทราคม
นายณัฏฐะวุฒิ ภัทราคม
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สะเรียง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
กระบวนวิชา 177330 (กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1)
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-681297
E-Mail : -
ผลงานทางวิชาการ :
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
ประวัติการทำงาน :
ประวัติการสอน
     อดีตอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้สอนเสริมวิชากฎหมายอาญา 1 กฎหมายอาญา 2 กฎหมายแพ่ง 1, 2 กฎหมายพาณิชย์ 3 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1, 2
     อดีตอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ของคณะบริหารธุรกิจ และคณะนิติศาสตร์ ผู้สอนวิชากฎหมายธุรกิจ กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1
     อดีตอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ของคณะรัฐศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ ผู้สอนวิชากฎหมายแพ่งว่าด้วยหนี้ ละเมิด ประกันภัย กฎหมายอาญา 1, 2
     อดีตอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วิทยาเขต จังหวัดเชียงใหม่ ของคณะนิติศาสตร์ ผู้สอนวิชากฎหมายแพ่งว่าด้วยหนี้ ละเมิด ประกันภัย กฎหมายอาญา 1, 2, 3 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1, 2
     อดีตอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้สอนร่วมวิชากฎหมายครอบครัว

ประสบการณ์การทำงาน
     1 เมษายน 2554 – ปัจจุบัน     ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สะเรียง  
     1 เมษายน 2549 – 31 มีนาคม 2554 ผู้พิพากษาศาลศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่
     พ.ศ. 2545 – 31 มีนาคม 2549   ผู้พิพากษาศาลจังหวัดฝาง
     พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2545     ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
     พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2544 (ช่วยทำงาน) ผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้
     พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2543     ผู้ช่วยผู้พิพากษา
     พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2542     ทนายความ
ประวัติการศึกษา :
ระดับปริญญาตรี   
     พ.ศ. 2536 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 49 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
     ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 14 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท  
     พ.ศ.2550 นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ