บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

เปรมศักย์ ศรีนวล
นายเปรมศักย์ ศรีนวล
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
กระบวนวิชา 177330 (กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1)
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-112510, 053-112512
E-Mail : -
ผลงานทางวิชาการ :
ผลงานที่ผ่านมา
     วิทยากรบรรยายกฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
     คณะทำงานปรับปรุงบัญชีมาตรฐานอัตราโทษของศาลอาญาธนบุรีและศาลจังหวัดเชียงใหม่
     เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินคดียาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
     เข้าร่วมสัมมนาโครงการ “น้ำพระทัยพระองค์ภากับการให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิง”
     คณะกรรมการวิชาการศาลจังหวัดเชียงใหม่
     สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร
     คณะทำงานโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยพระเกียรติ 84 พรรษา”
     คณะทำงานดูแลและพัฒนาระบบงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่
     คณะกรรมการปรับปรุงระบบสารสนเทศ ศาลจังหวัดเชียงใหม่
     คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุด ศาลจังหวัดเชียงใหม่
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
ประวัติการทำงาน :
     พ.ศ. 2542 นิติกร สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จังหวัดภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
     พ.ศ. 2547 ผู้ช่วยผู้พิพากษา
     พ.ศ. 2550 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนราธิวาส
     พ.ศ. 2551 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา :
ระดับปริญญาตรี   
     นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ