บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

สุรสิทธิ์  สหัสธรรมรังษี
นายสุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี
ที่ปรึกษาด้านภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
กระบวนวิชา 177351 (กฎหมายที่ดิน)
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2141-5555
E-Mail : -
ผลงานทางวิชาการ :
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่สำคัญ
     นักบริหารงานที่ดินระดับสูง (นทส.) รุ่นที่ 8 กรมที่ดิน
     นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 43 ก.พ.

การศึกษาดูงานต่างประเทศ
     ด้านบริหารงานที่ดิน ประเทศออสเตรเลีย
     ด้านการรังวัดที่ดิน ประเทศนิวซีแลนด์
     การบริหารงานที่ดิน ประเทศภูฐาน
     เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ พ.ร.บ.อาคารชุด และ พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
ประวัติการทำงาน :
ภาคเอกชน
     นิติกรประกันภัย
     นิติกรธนาคาร

ภาครัฐ
     เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
     ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน
     ผู้เชี่ยวชาญด้านงานที่ดิน
     ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กรมที่ดิน
     ที่ปรึกษาด้านภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมอสังหาริมทรัพย์  
     ที่ปรึกษา (กิติมศักดิ์) กรรมาธิการ การเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน (วุฒิสภา)
ประวัติการศึกษา :
ระดับปริญญาตรี   
     นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาโท  
     รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ