บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

อรรถโกวิท  ชาวเหนือ
นายอรรถโกวิท ชาวเหนือ
นิติกรชำนาญการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
กระบวนวิชา 177332 (กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2)
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-273444 โทรสาร 053-273454
E-Mail : -
ผลงานทางวิชาการ :
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
ประวัติการทำงาน :
-  2540 – 2542 พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ
-  2542 – ปัจจุบัน นิติกร กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
ประวัติการศึกษา :
ระดับปริญญาตรี   
     นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ