บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

มีชัย เตชาชาญ
นายมีชัย เตชาชาญ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 5
หน้าที่ความรับผิดชอบ
กระบวนวิชา 177332 (กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2)
หมายเลขโทรศัพท์ : 053112506 #110 FAX 053112527
E-Mail : -
ผลงานทางวิชาการ :
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
ประวัติการทำงาน :
     ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสวรรคโลก
     ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่
     ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดลำพูน
     เลขานุการสำนักงานอธิการบดีผู้พิพากษาภาค 5
     ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงรายแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
     ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
     ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4
     ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 5
     ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

     พ.ศ. 2534 เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     พ.ศ. 2538-2541 เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     พ.ศ. 2545-2546 เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา :
ระดับปริญญาตรี
     นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ระดับปริญญาโท
     รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ