บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

เดวิด เอ็ม เองเกล
ศาสตราจารย์เดวิด เอ็ม เองเกล
ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ณ State University of New York at Buffalo (UB) ประเทศสหรัฐอเมริกา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
อาจารย์พิเศษหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
หมายเลขโทรศัพท์ : -
E-Mail : -
ผลงานทางวิชาการ :
ตัวอย่างผลงานวิชาการที่โดดเด่นของ ศาสตราจารย์ เดวิด เอ็ม เองเกล ได้แก่ผลงานต่อไปนี้

1.  Fault Lines: Tort Law and Cultural Practice. Stanford University Press (2009) (ed. with Michael McCann).
2.  Tort, Custom, and Karma: Globalization and Legal Consciousness in Thailand. Stanford University Press (with Jaruwan Engel) (2010).
3.  “Discourses of Causation in Injury Cases: Exploring Thai and American Legal Cultures,” in Fault Lines: Tort Law and Cultural Practice. Engel & McCann, eds. Stanford: Stanford University Press (2009)
4.  “Landscapes of the Law: Injury, Remedy, and Social Change in Thailand,” 43 Law & Society Review 61-94 (2009).
5.  “David Engel and ‘The Oven Bird’s Song,” interview in Simon Halliday and Patrick Schmidt, eds. Conducting Law and Society Research: Reflections on Methods and Practice. Cambridge University Press (2009).
6.  “Religiosity and the Invocation of Law in the Conversation with the Dalai Lama,” 55 Buffalo Law Review 669 (2007).
7.  “Globalization and Law in Everyday Life” in Encyclopedia of Law and Society: American and Global Perspectives, David S. Clark, ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications (2007).
8.  "Narrative, Disability, and Identity," 15 Narrative 85-94 (2007) (with Frank W. Munger).
9.  “Review: Oscar G. Chase, Law, Culture, and Ritual: Disputing Systems in Cross-Cultural Context,” 41 Law & Society Review 981 (2007).
10.  “Globalization and the Decline of Legal Consciousness: Torts, Ghosts, and Karma in Thailand” 30 Law & Social Inquiry 469 (2005).
Reprinted in Eve Darian-Smith, ed., Ethnography and Law (Ashgate, 2007) and in Thailand Law Forum: http://www.thailawforum.com:80/articles/legal-consciousness.html.
11.  Rights of Inclusion: Life Stories of Identity, Disability, and Law. Chicago: University of Chicago Press, 2003 (with Frank W. Munger).
12.  "The Americans with Disabilities Act and the Shaping of Careers: Insights from Life Story Narratives," 62 Ohio State Law Journal 285 (2001) (with Frank Munger).
13.  “Injury and Identity: The Damaged Self in Three Cultures,” in Between Law and Culture, David Theo Goldberg, Michael Musheno, and Lisa Bower, eds. Minneapolis: University of Minnesota Press (2001).
Translated into Japanese and reprinted in 26 Tokai Law Review 237 (2001).
14.  “Presidential Address – Making Connections: Law and Society Researchers and Their Subjects,” 33 Law & Society Review 3 (1999).
15.  Crossing Boundaries: Traditions and Transformations in Law and Society Research. Edited and with an Introduction co-authored with Austin Sarat, Marianne Constable, Valerie Hans, and Susan Lawrence. Evanston: Northwestern University Press, 1998.
16.  Everyday Practices and Trouble Cases. Edited and with an Introduction co-authored with Austin Sarat, Marianne Constable, Valerie Hans, and Susan Lawrence. Evanston: Northwestern University Press, 1998.
17.  “How Does Law Matter in the Constitution of Legal Consciousness?” in How Does Law Matter? Bryant G. Garth and Austin Sarat, eds. Evanston: Northwestern University Press, 1998.
18.  “Civil Rights and Self-Concept: Life Stories of Law, Disability, and Employment,” 35 Droit et Cultures 43 (1998) (with Frank W. Munger).
19.  “Rights, Remembrance, and the Reconciliation of Difference,” 30 Law & Society Review 7 (1996) (with Frank W. Munger).
20.  “Transformations of Law and Place: Introduction to the Articles by Buchanan, Darian-Smith, Maurer, and Aman,” 2 Indiana Journal of Global Legal Studies 363 (1995).
21.  “Origin Myths: Narratives of Authority, Resistance, Disability, and Law,” 27 Law & Society Review 785 (1993).
22.  "Law in the Domains of Everyday Life: The Construction of Community and Difference," in Sarat and Kearns (eds.), Law in Everyday Life (Univ. of Michigan Press, 1993).
Translated into Japanese and reprinted in 24 Tokai University Law Journal 221 (2000) [Part I] and 25 Tokai University Law Journal 221 (2001) [Part II].
23.  Law and Community in Three American Towns. Ithaca: Cornell University Press, 1994 (with Carol Greenhouse and Barbara Yngvesson).
24.  Law and Society in Southeast Asia. Special Symposium Issue, Edited and with an Introduction and Interstitial Commentary co-authored with Jane Collier and Barbara Yngvesson. 28 Law & Society Review 409-720 (1994).
25.  "Review: Getting Justice and Getting Even: Legal Consciousness among Working-Class Americans, by Sally Engle Merry," Journal of Legal Pluralism 155 (1992).
26.  "Review: Law As Metaphor: From Islamic Courts to the Palace of Justice, by June Starr," Law and Politics Book Review (1992).
27.  “Law, Culture, and Children with Disabilities: Educational Rights and the Construction of Difference," 1991 Duke Law Journal 1:166-205.
28.  "Law Students with Disabilities: Removing Barriers in the Law School Community," 38 Buffalo Law Review 551 (1990) [with Alfred S. Konefsky].
Reprinted in Making the Competent Lawyer: Models for Law School Action, ABA Standing Committee on Lawyer Competence (1990).
29.  "Litigation Across Space and Time: Courts, Conflict, and Social Change," 24 Law & Society Review 333 (1990).
30.  "Law, Time and Community," 21 Law & Society Review 605 (1987).
31.  "The Oven Bird's Song: Insiders, Outsiders, and Personal Injuries in an American Community," 18 Law Society Review 551 (1984).
Reprinted in Baumgartner, ed., The Social Organization of Law, 2d ed. (Academic Press, 1998); Abel, ed., The Law & Society Reader (NYU Press, 1995); Goldman and Sarat, eds., American Court Systems: Readings in Judicial Process and Behavior, 2nd. ed. (1989).
32.  "Review: Empirical Theories About Courts, edited by Keith O. Boyum and Lynn Mather," 9 ALSA Forum 101 (1985).
33.  "Mapping Difficult Terrain: `Legal Culture,' `Legal Consciousness,' and other Hazards for the Intrepid Explorer," 6 Law & Policy 299 (1984) (with Barbara Yngvesson).
34.  "Cases, Conflict, and Accommodation: Patterns of Legal Interaction in an American Community," 1983 Law and Social Inquiry [American Bar Foundation Research Journal] 803.
35.  "Review: An Introduction to Javanese Law, by M.C. Hoadley and M.B. Hooker," Journal of Asian Studies.
36.  "Legal Pluralism in An American Community: Perspectives on a Civil Trial Court," 1980 Law and Social Inquiry [American Bar Foundation Research Journal] 425.
37.  "Review: Adat Law in Modern Indonesia by M.B. Hooker," 28 American Journal of Comparative Law 352 (1980).
38.  "Review: A Concise Legal History of South-East Asia, by M.B. Hooker," 24 American Journal of Legal History 76 (1980).
39.  "Civil Cases and Society: Process and Order in the Civil Justice System," 1979 Law and Social Inquiry [ABF Research Journal] 295 (with Eric H. Steele).
40.  Code and Custom in a Thai Provincial Court: The Interaction of Formal and Informal Systems of Justice. Tucson: University of Arizona Press, Association for Asian Studies Monograph Series, 1978.
41.  Law and Kingship in Thailand During the Reign of King Chulalongkorn. Ann Arbor: University of Michigan Center for South and Southeast Asian Studies, 1975.
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน :
งานประจำ
     ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ณ State University of New York at Buffalo (UB) ประเทศสหรัฐอเมริกา

งานพิเศษ
     ศาสตราจารย์ เดวิด เอ็ม เองเกล เป็นที่ปรึกษา / ประธาน และคณะกรรมการในหน่วยงานต่างๆ
1.  Chair, UB’s Council on International Studies and Program
2.  Chair, Planning Committee of the Law and Society Association International Conference in Honolulu, 2012.
3.  Law School Admissions Council, Grants Sub-Committee
4.  Editorial Board, Law & Social Inquiry
5.  Advisory Board, The Australian Journal of Asian Law
ประวัติการศึกษา :
J.D., University of Michigan Law School, 1974
M.A., University of Michigan Center for South and Southeast Asian Studies, 1974
A.B., Harvard College (American History and Literature), 1967
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ