บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

จันทกานต์ ศิริโก
นางสาวจันทกานต์ ศิริโก
นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942932
E-Mail : jantakan.s@cmu.ac.th
ผลงานทางวิชาการ :
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
วุฒิการศึกษา :
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาชาภาษาจีน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ