บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

วีรินทร์ภัทร์  จันทร์ยะ
นางสาววีรินทร์ภัทร์ จันทร์ยะ
นักการเงินและบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
นักการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942935
E-Mail : yuwatida.janya@cmu.ac.th
ผลงานทางวิชาการ :
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
วุฒิการศึกษา :
บัญชีบัณทิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ