บุคลากรคณะนิติศาสตร์



รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

สุรพันธ์ ตันหลวงกาศ
นายสุรพันธ์ ตันหลวงกาศ
พนักงานปฏิบัตงาน(ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสารองค์กร)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
พนักงานปฏิบัตงาน(ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสารองค์กร)
หมายเลขโทรศัพท์ :
E-Mail : surapan.tan@cmu.ac.th
ผลงานทางวิชาการ :
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
วุฒิการศึกษา :
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ