บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

ชลธิชา แก้วหล้า
นางสาวชลธิชา แก้วหล้า
นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ
พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานทางด้านหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรนานาชาติ)
หมายเลขโทรศัพท์ : -
E-Mail : -
ผลงานทางวิชาการ :
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
วุฒิการศึกษา :
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ