บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

นพรัตน์ อัครจินดา
นายนพรัตน์ อัครจินดา
หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 – 942935
E-Mail :
ผลงานทางวิชาการ :
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
วุฒิการศึกษา :
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ