บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

นพรัตน์ อัครจินดา
นายนพรัตน์ อัครจินดา
นักการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านการเงินการคลัง การปฏิบัติงานด้านพัสดุ และการบัญชีของหน่วยงาน และพัฒนาระบบการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 – 942935
E-Mail : nopparut.akarajinda@cmu.ac.th
ผลงานทางวิชาการ :
• รายงานการวิเคราะห์เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
• คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลเงินเดือน (E-Salary)
• คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานโปรแกรมบริหารจัดการโครงการ (Project Management)
• คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานโปรแกรมบริหารงบประมาณ (Budget Operating System)
• การศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการคำนวณต้นทุนในการจัดการศึกษาของหน่วยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มรายได้และค่าใช้จ่าย และจุดคุ้มในการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของคณะนิติศาสตร์
• รายงานการวิเคราะห์เรื่อง การประเมินความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการนำโปรแกรม BOS มาใช้
• ลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลเงินเดือน (E-Salary)
• ลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการโครงการ (Project Management)
• ลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารงบประมาณ (Budget Operating System)
• ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนการจัดการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความสนใจทางวิชาการ :
• การเงิน การคลังและพัสดุภาครัฐ
• การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
• รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• รางวัลช้างทองคำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านนวัตกรรม ประจำปี 2556
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยพายัพ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ