บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

วิสูตร ลิ่วเกียรติ
นายวิสูตร ลิ่วเกียรติ
เลขานุการคณะนิติศาสตร์
รักษาการหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
เลขานุการคณะนิติศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942931
E-Mail : wisoot.l@cmu.ac.th , wisootlk@gmail.com
ผลงานทางวิชาการ :
•  เสนอผลงานวิชาการ เรื่อง Computer supported for Asset Management in Clinical Laboratories ในการประชุมวิชาการ Kuala Lumpur International Conference on Biomedical Engineering 2002 ณ ประเทศมาเลเซีย
•  อาจารย์พิเศษ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•  วิทยากรบรรยายการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารให้กับส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•  พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ e-Budget คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•  พัฒนาระบบการเบิกวัสดุออนไลน์ e-Store คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
•  พัฒนาระบบการจองและชำระค่าเช่าบูธ e-Booth คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•  พัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร e-FixedAsset คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•  พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจและติดตามการใช้งบประมาณของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Decision Support System and budget Monitoring, Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University
•  ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารงบประมาณ e-Budget คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•  จัดทำคู่มือการใช้งานระบบบริหารงบประมาณ e-Budget คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
•  2554 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
•  2549 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
•  2544 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
•  2541 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
•  2536 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย


รางวัลที่ได้รับ

•  รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2554
•  รางวัล “ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น” ประจำปี 2554 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•  รางวัลในนามคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลที่ได้รับ “Good Practice” วิธีปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ด้านการเงินและงบประมาณ เรื่อง “การบริหารงบประมาณด้วยระบบ e-Budget”
•  เกียรติบัตรในฐานะเป็นนักศึกษาที่เป็นผู้สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่นักศึกษาสหสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิการศึกษา :
•  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•  ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจและการจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ