บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

ทินกฤต นุตวงษ์
นายทินกฤต นุตวงษ์
หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป (ด้านวิจัย)
ประสานงานศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย แฟนเพจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ด้านการบริหารงานวิจัย (แหล่งทุนวิจัยภายนอก แหล่งทุนวิจัยภายใน การมอบอำนาจทำวิจัย การจัดทำสัญญาวิจัย การติดตามงานวิจัย การขอรับรางวัลวิจัย การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การเก็บเงินสมทบวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก, ประสานงานกับสำนักงานบริหารงานวิจัย มช., การอบรมการวิจัยกฎหมาย)
- ด้านการจัดการวารสารวิชาการและระบบวารสารออนไลน์ (วารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences (เดิม นิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) กับ วารสาร ASEAN Journal of Legal Studies )
- ด้านการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ (ทุนอุดหนุนการวิจัยและทุนวิจัยสถาบัน ทุนอุดหนุนเขียน/แปล ตำราทางวิชาการ ทุนอุดหนุนเอกสารประกอบการสอน ทุนอุดหนุนจัดพิมพ์ เงินรางวัลพิเศษการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ)
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942921 Fax 053-942920
E-Mail : thinnakrit.n@cmu.ac.th , t.nuttawong@gmail.com
ผลงานทางวิชาการ :
งานวิจัย
- 2561 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ระบบการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัยของคณะนิติศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์บริหารงานวิจัย มช. (หัวหน้าโครงการ)
- 2558 โครงการวิจัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในชนบท กรณีภาคเหนือตอนบน ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (นักวิจัยร่วม) PDF
- 2557 โครงการวิจัย เรื่อง เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (นักวิจัยร่วม) PDF
- 2556 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาพัฒนาการการรับรองและคุ้มครองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (นักวิจัยร่วม) PDF
- 2555 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบสภาพลเมืองที่เหมาะสมสำหรับเชียงใหม่จัดการตนเอง ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (นักวิจัยร่วม) PDF
บทความ
- 2557 ทินกฤต นุตวงษ์, “อดีต ปัจจุบัน อนาคต กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะของไทย” วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2557): 175-228. PDF
- 2556 ทินกฤต นุตวงษ์, “มาตรการในการรองรับสภาวะวิกฤตพลังงานไฟฟ้าของไทย” วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2556): 5-33. PDF
- 2555 ทินกฤต นุตวงษ์, “คำอธิบายพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช 2475 : ฉบับปฐมฤกษ์แห่งสยาม” วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2555): 5-27. PDF
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
-ทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในการทำวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท (CBMAG) สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ปี 2550
-ทีมวิจัย ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย 2560 ระดับดี จากโครงการวิจัย เรื่อง เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย"
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท
2554 นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขานิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี
2548 นิติศาสตรบัณฑิต (สาขานิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ