บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

เบญจพร ไชยมงคล
นางสาวเบญจพร ไชยมงคล
นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ
พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านพัสดุ)
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942913
E-Mail : -
ผลงานทางวิชาการ :
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
วุฒิการศึกษา :
     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ