บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

เปรมสิริ เจริญผล
นางสาวเปรมสิริ เจริญผล
พนักงานปฏิบัติงาน
ผุ้ประสานงาน ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย (ศูนย์ย่อย)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานสังกัดศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942922
E-Mail : -
ผลงานทางวิชาการ :
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
วุฒิการศึกษา :
     นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ