บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

สุธีรา ช่อประดิษฐ
นางสาวสุธีรา ช่อประดิษฐ
หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานบริการการศึกษาระดับปริญญาโท
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942917
E-Mail : -
ผลงานทางวิชาการ :
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
วุฒิการศึกษา :
     ศิลปศาสตรบัณฑิต (บ้านและชุมชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ประเมินผลและวิจัยการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ