บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

พงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานบริการด้านเครือข่าย
- งานบริหารระบบเครือข่าย
- งานจัดทำระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
- งานจัดการดูแลอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942912
E-Mail : pongpipat.c@cmu.ac.th
ผลงานทางวิชาการ :
     การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนและการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้เรื่องระบบขนส่งสาธารณะ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศขนส่งสาธารณะในภาคเหนือตอนบน
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
วุฒิการศึกษา :
     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ