บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

วราลักษณ์ นาคเสน
นางสาววราลักษณ์ นาคเสน
นักจัดการงานทั่วไป (งานวิจัยและบริการวิชาการ)
ผู้ประสานงาน ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ
- งานประชุมวิชาการ * (หลัก)
- งานสัมมนา / เสวนาวิชาการ ที่สืบเนื่องจากงานวิจัย
- งานส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านบริการวิชาการ
- งานเบิกจ่ายค่าสมนาคุณผู้ตรวจบทรายการวิทยุ และค่าสมนาคุณผู้ควบคุมการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
- งานด้านนโยบายและแผนของศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
- งานประชุมกรรมการศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942936
E-Mail : waralak.n@cmu.ac.th
ผลงานทางวิชาการ :
- การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมการเสริมสร้างพลังทางวิชาการด้านความเป็นธรรมเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : กรณีการพัฒนาพลังเครือข่ายสถาบันวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยภูมิภาค 3 สถาบัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม (อยู่ระหว่างการการดำเนินงาน) : นักวิจัยร่วม
- การทบทวนและพัฒนานวัตกรรมทางกฎหมายจากบทเรียนและความรู้ที่ได้จากระบบการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในมิติที่เกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำ (อยู่ระหว่างการการดำเนินงาน) : นักวิจัยร่วม
- การลดความเหลื่อมล้ำผ่านกระบวนการยุติธรรม ระยะที่ 2 (2562) : นักวิจัยร่วม
- การนำเสนอภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภาพยนตร์ไทย (Portrayals of alcohol beverages in Thai films), การค้นคว้าอิสระ, สาขาวิชาการสื่อสารศึกษา (2556)
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
วุฒิการศึกษา :
     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ