บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

จารุณี สุวรรณรัตน์
นางสาวจารุณี สุวรรณรัตน์
พนักงานปฏิบัติงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942916
E-Mail :
ผลงานทางวิชาการ :
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
วุฒิการศึกษา :
     วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ