บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

ศรัณย์ธร มีบุญ
นางศรัณย์ธร มีบุญ
นักการเงินและบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานบัญชีและการเงินคณะนิติศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942913 ต่อ 0
E-Mail : law3120@hotmail.com
ผลงานทางวิชาการ :
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
วุฒิการศึกษา :
     ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) สถาบันราชภัฎเชียงใหม่
     รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ