บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

มณีเนตร สอนทุ่ง
นางสาวมณีเนตร สอนทุ่ง
นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ดูแลทุนการศึกษา และกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ดูแลการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 - 942919
E-Mail : manee_net@yahoo.com , vayo_m@hotmail.com
ผลงานทางวิชาการ :
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
วุฒิการศึกษา :
     เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ