บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

ฐิติมา อัครจินดา
นางฐิติมา อัครจินดา
หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ทำงบประมาณเงินแผ่นดิน
- งานทำงบประมาณเงินรายได้
- รายงานแผน ผล การปฏิบัติงาน/การใช้เงิน
- ประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำรายงานประจำปี
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942916
E-Mail : titima@chiangmai.ac.th
ผลงานทางวิชาการ :
ความสนใจทางวิชาการ :
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
วุฒิการศึกษา :
     บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชีบริหาร) มหาวิทยาลัยพายัพ
     บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยพายัพ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ